ViSOkategoriserade

Från ViS sida betonade jag bland annat behovet av förändrade urvalsregler till vuxenutbildningen om dess hela målgrupp ska få tillgång till utbildning. Idag utestängs till exempel många som behöver utbildning för kompetensutveckling eller yrkesväxling. Möjligheten att få ta del av utbildning i dessa syften varierar också alltför mycket över landet.

Jag lyfte också fram att dagens krav för en högskoleförberedande examen från komvux bör förändras. Dagens system innebär att vuxna, med varierande omfattning av gymnasiala studier bakom sig, kan tvingas in i onödigt långa studiegångar beroende på att innehållet i en examen är alltför styrt av gymnasieskolans programstruktur. Det bör vara möjligt att skapa en modell där det är något friare vilka kurser som får ingå i en examen utan att det försämrar förutsättningarna för vidaregång till högre studier eller medför risk att komvux skulle komma att ses som en genväg framför gymnasiet.

Vid mötet diskuterades också särvux som egen skolform alternativt som en del av komvux. Här finns såväl för- som nackdelar med båda varianterna. Idag riskerar vissa elever att inte få de utmaningar och möjligheter till utveckling som de borde, och kombinationer av kurser i både särvux och komvux är för sällan förekommande. Detta talar för att särvux borde bli en del av komvux. Samtidigt säkras stödet till de med mycket stora stödbehov genom att utbildningen är en egen skolform. Detta stöd får inte äventyras ifall särvux införlivas i komvux!

Mycket annat togs också upp och det finns skäl att återkomma till detta. ViS har en kontinuerlig kontakt och dialog med utredningen.

Jag vill nu avslutningsvis också passa på och påminna om ViS stora vuxenutbildningskonferens i Göteborg 9-10 april. Boka tidigt-pris gäller till och med 31 januari.
Väl mött i ett vårligt Göteborg!

Jonas, ordförande ViS