Här samlar vi reportage och artiklar. Syftet är att ge utrymme för analys och fördjupad läsning om vad som händer inom vuxenutbildningen. Sida ersätter tidningen KOM och vi vill erbjuda ett kontinuerligt flöde med intressant läsning. Vi vill också fånga medlemmars och andras tankar om aktuella frågor inom vuxenutbildningen. Vi behöver dina synpunkter! Snabba nyheter och debatter hittar du på Facebook (sök efter ”Vuxenutbildning i Samverkan”) och Twitter (sök efter ”VuxiSamverkan)


Adults Learning Mathematics

ViSReportage

Adults Learning Mathematics (ALM) är en internationell organisation och möteplats för praktiker och forskare inom området vuxnas matematiklärande. Här ger Linda Linda Jarlskog en presentation av verksamheten. Linda arbetar i ViS matematiknätverk men är sedan ett år också styrelseledamot i ALM. Hon är lektor vid vuxenutbildningen i Lund. Läs artikeln Adults Learning Mathematics

MYH – ett samtal med Thomas Persson

ViSReportage

I den här intervjun möter du MYHs generaldirektör Thomas Persson i ett samtal kring myndighetens verksamhet, nyheter och framtid. Läs artikeln MYH- ett samtal med Thomas Persson Foto: Johanna Fond

Internationella undersökningar av vuxnas utbildning och färdigheter

ViSReportage

En artikel av Erik Mellander Sammanfattning Sverige har högst andel vuxna i utbildning och fortbildning i hela EU år 2011, drygt 70 procent: I hela EU-var genomsnittet 40 procent. Trots detta finns det ca ½ miljon vuxna i Sverige som varken arbetar eller studerar. Det är en stor utmaning för vuxenutbildningen att nå dessa människor, särskilt som en majo­ritet av … Läs mer

Samarbeten över Nordens gränser inspirerar vuxenutbildare

Hans MélenReportage

I de nordiska länderna har vi både språk och grundvärderingar som liknar varandra. Därför är det lätt att samarbeta och inspireras av grannländernas arbete med vuxenutbildning. Det utesluter dock inte samarbeten med resten av världen. Antra Carlsen berättar här om hur hon knyter samman människor i NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och stödjer samarbete tvärs över gränserna. Antra Carlsen … Läs mer

SiV, ViSa och ViS-matematik – tre aktiva nätverk

Hans MélenReportage

Inom ViS arbetar vi på många fronter för att tillvarata vuxenutbildningens intressen och att ge våra medlemmar god service genom att bl.a. påverka, informera och erbjuda olika former av kompetensutveckling. Bildandet av olika nätverksgrupper har blivit ett sätt att mera tydligt fokusera såväl på olika yrkeskategorier som på olika verksamhetsområden. Man kan också se nätverken som ett medel att komma … Läs mer

Rapport Vuxnas matematiksvårigheter

Linda JarlskogReportage

I följande artikel presenterar Linda Jarlskog från ViS matematiknätverk de fyra konferenser på temat Vuxnas matematiksvårigheter som genomfördes 2015/16.Här hittar du sammanfattningar av de medverkandes föreläsningar men också reflektioner och åtgärdsförslag.

Aktuell forskning om vuxenutbildning vid en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer

Hans MélenReportage

Forskning om vuxenutbildning är idag en bristvara i Sverige, trots att vuxenutbildningen i termer av komvux och SFI, involverar flera hundratusen elever årligen. Omfattningen av forskning om vuxenutbildning kan något förenklat sägas följa samhällets konjunkturväxlingar, och därtill hörande politiska reformer, vilket varit centralt för områdets kapacitetsbyggande.

Encell- ett centrum för livslångt lärande

Hans MélenReportage

Cecilia Bjursell Encells presenterar Encells uppdrag, forskning och övrig verksamhet. Encell, är ett nationellt centrum, kopplat till högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.I kommande artiklar avser vi att belysa mera specifika delar av Encells forskningsområden.

Vuxenutbildningens framtid, makt och kreativitet

Hans MélenReportage

På ESREAs vuxenpedagogiska forskningskonferens diskuterades bl a. Vad är kreativitet? Är kreativitet något som går att fostra? Vem och vad inkluderas och exkluderas inom vuxenutbildningen? Andrea Fejes är professor i vuxenpedagogik och belyser här frågeställningar från konferensen. Artikeln ger också en kort beskrivning över organiseringen av vuxenpedagogiska forskare i Europa.