Stadgar för ViS Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan

Ändamål

§1
ViS är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS skall främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande.

Detta skall ViS göra genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete att sprida information till förbundets medlemmar

Medlemskap och medlemsavgift

§2
Medlem kan vara enhet med verksamhet eller uppdrag i en kommuns vuxenutbildning eller enhet som på annat sätt stödjer vuxnas lärande. Medlem är den som erlagt medlemsavgift och arbetar för ViS syften.

§3
Medlem som skadar eller motarbetar ViS intressen kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

§4
Medlemsavgiften är differentierad och fastställs årligen av förbundets årsmöte. I medlemskapet ingår medlemskap i ViS olika nätverk samt medlemstidningen KOM.

Organisation

§5
ViS årsmöte är högsta beslutande organ. Då årsmötet inte är samlat är styrelsen ViS högsta beslutande organ. Mellan styrelsens sammanträden företräds ViS av styrelsens ordförande och/eller vice ordförande. ViS har sitt säte i Stockholm.

§6
Årsmötet eller styrelsen kan uppdra åt en eller flera personer att med givna direktiv representera ViS i en viss fråga.

§7
ViS skall främja nätverk med olika intresse- och yrkesinriktningar. Nätverken, som skall godkännas av styrelsen, arbetar självständigt men har en budget som årligen beslutas av ViS styrelse.

Årsmöte

§8
Ordinarie årsmöte hålls en gång per år, senast under april månad.

§9
Extra årsmöte hålls då ViS styrelse så beslutar eller snarast möjligt sedan minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen begärt det. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.

§10
Kallelse skickas senast fyra veckor före årsmötet. Till kallelsen skall bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till medlemsavgift och verksamhetsplan.

§11
Årsmötet fastställer förteckning över röstberättigade deltagare. Varje medlemskap berättigar till en röst.

§12
Till årsmötet adjungerade observatörer och andra deltagare har yttrande- och förslagsrätt men får inte delta i beslut.

§13
Vid ordinarie årsmötet skall förutom övriga ärenden följande frågor behandlas:

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Justering av röstlängd
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fråga om adjungeringar
 • Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut med resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår med beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt beslut om medlemsavgift
 • Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av ordförande
 • Val av vice ordförande
 • Val av övriga ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och suppleanter
 • Val av valberedning
 • Inkomna motioner

§14
Omröstning sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal äger röstberättigad mötesordförande utslagsröst annars fattas beslut genom lottning. Val genomförs med slutna röstsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

§15
Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av varje medlem i ViS och skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 januari. Motion som inkommer efter detta datum behandlas om årsmötet så beslutar.

Styrelse

§16
En strävan skall vara att styrelsens sammansättning speglar förbundets medlemssammansättning.
Styrelsen består, förutom av ordförande och vice ordförande, av fem, sju eller nio ledamöter samt två till fyra i turordning valda suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter fastställs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandattiden skall vara två år, utom för styrelsens ordförande och vice ordförande som väljs på ett år. För kontinuitet bör halva antalet styrelsemedlemmar och suppleanter väljas varje år.

§17
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och beslutar i övrigt om styrelsens arbetsformer. Ordförande, vice ordförande och kassör tecknar var för sig ViS firma.

§18
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen skall även sammanträda på gemensam kallelse av tre ledamöter eller suppleanter. Till styrelsemöte kallas även valda suppleanter.

§19
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter eller, vid förfall för ordinarie ledamot, suppleant är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande suppleant har en röst vardera. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

§20
Varje nätverk som godkänts av styrelsen och som inte har en representant i styrelsen har rätt att ha en adjungerad representant.
Styrelsen kan till sig också adjungera annan medlem eller expert.

Valberedning

§21
Valberedningen skall bestå av fem personer varav en utses till sammankallande. Dessa utses av årsmötet.
En strävan skall vara att valberedningens sammansättning speglar förbundets medlemssammansättning.

§22
ViS räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Revision

§23
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två av årsmötet utsedda revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorer och suppleanter väljs på ett år. Revisionen skall vara verkställd senast sex veckor före ordinarie årsmöte.

Stadgeändring

§24
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av årsmötet, varvid fordras att förslaget skall få två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Förslag om stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet.

Upplösning

§25
Förslag om ViS upplösning och disposition av återstående tillgångar behandlas som stadgeändring enligt §24.