Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017

 Klicka här för ViS Verksamhetsplan i PDF-format

Förbundet och styrelsen ska, med hänsyn tagen till i stadgarna formulerat övergripande ändamål för ViS, under verksamhetsåret 2017 verka enligt följande.

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

att stimulera pedagogisk utveckling
att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
att främja kvalitet i vuxenutbildningen
att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
att stimulera samverkan på alla nivåer att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
att stimulera internationellt samarbete
att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning!

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS spanar
ViS tolkar
ViS driver
ViS delar

Verksamhetsinriktning

Förbundet och styrelsen ska verka utifrån ovan beskrivet ändamål, vision och medlemslöfte och sätta särskilt fokus på:

att belysa effekterna av ett splittrat regelverk och statsbidragssystem och verka för en mer sammanhållen vuxenutbildning och en förändrad
finansieringsmodell
att bevaka hur den föreslagna rätten till behörighetsgivande komvux påverkar vuxenutbildningen som helhet
att lyfta fram vuxenutbildningens roll för arbetslivets kompetensförsörjning
att belysa effekterna för vuxenutbildningen av aktuell flyktingsituation
att lyfta fram vuxenutbildningens roll i arbetet med integration och agera proaktivt gällande nyanländas utbildning och etablering
att analysera och belysa konsekvenserna av nuvarande upphandlingssystem och verka för förändring
att verka för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda utbildningsanordnare
att verka för att åtgärder vidtas för att säkerställa kompetensförsörjningen, och därmed kvaliteten, inom vuxenutbildningen

Nätverk

ViS nätverk har betydelse för förbundets förankring i olika yrkesgrupper och för att olika frågeställningar ska belysas mer allsidigt.
Nätverkens organisering, uppdrag och aktiviteter ska under året ses över och utvecklas så att så stor andel som möjligt av medlemmarna kan ta del av verksamheten.

Kommunikation

Styrelsen ska verka för en fortsatt utveckling av intern och extern kommunikation. Kontinuerlig kommunikation ska ske via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev. Målet är att öka interaktionen mellan styrelse/nätverk och medlemmar och vuxenutbildningens intressenter samt att snabbt kunna nå ut med aktuell information samtidigt som fördjupande reportage publiceras på visnet.se.

Mötesplatser

ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande. Som en del i att utveckla förbundets kommunikationsvägar ska också möjligheten till digitala möten förstärkas.
Fysiska mötesplatser ska under året genomföras i form av ViS vuxenutbildningskonferens, ViS vuxenutbildningsdag med seminarier och mingel i Almedalen, Skolledarforum samt kurser och konferenser genomförda av ViS nätverk.
Styrelsen ges också i uppdrag att förbereda för ViS konferens 2018 och medverkan i Almedalen 2018.