ViS svarar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet om entreprenadförlagd utbildning

ViSOkategoriserade

I olika debattinlägg den senaste tiden har entreprenadförläggning och upphandling av vuxenutbildning ifrågasatts av både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Det har bland annat framhållits att prispress i samband med upphandling leder till försämrad kvalitet och försämrade arbetsvillkor och att upphandling tenderar att skapa kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg samt sämre förutsättningar för kompetensutveckling.

Vuxenutbildning i Samverkan delar inte den bild som målas upp och framför allt inte det förslag på lösning som ges, att förbjuda entreprenadförlagd utbildning. ViS organiserar såväl kommunala verksamheter och anordnare som enskilda utbildningsanordnare och ser ett värde i en mångfald av utbildningsanordnare. Vår bestämda uppfattning är att innovationskraft och utveckling gynnas av att det finns fler anordnare av vuxenutbildning.

ViS kan visst se en del sådana risker som lyfts fram av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, men menar att lösningen inte är att förbjuda entreprenadförläggning. Det skulle innebära stora konsekvenser i förlorad innovations- och utvecklingskraft! ViS menar att istället för att förbjuda entreprenad och upphandling inom vuxenutbildningar så bör nuvarande upphandlingssystem förändras, vilket vi verkar för bland annat genom kontakter med regeringskansliet och genom att lyfta frågan i olika sammanhang. Likaså verkar vi för att enskilda utbildningsanordnare ska få samma tillgång till olika nationella satsningar, som gynnar fortbildning och utveckling, som kommunala verksamheter och för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda utbildningsanordnare.

ViS har länge ifrågasatt dagens upphandlingssystem enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ett system som vi ser som både otympligt och resurskrävande för såväl beställare som leverantörer. Systemet möter inte de krav på flexibilitet, verksamhetsutveckling och snabb omställning som måste kunna ställas på dagens vuxenutbildning. Med detta har ViS ställt sig positivt till den tolkning av EU-direktivet som gjordes i betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44), som presenterades för en tid sedan och som nyligen remitterades av utbildningsdepartementet, och som innebär att exempelvis upphandling av vuxenutbildning inte skulle omfattas av LOU.

ViS övertygelse är att det behövs såväl kommunala som enskilda anordnare av vuxenutbildning men ser att upphandlingssystemet behöver förändras och menar att upphandling kan ske på ett ansvarfullt och sunt sätt även om det inte sker enligt LOU!