Dialogmöte med SKR om statsbidragen för Regionalt Yrkesvux

Rapport från dialogmöte med SKRs avdelning för utbildning och arbetsmarknad 20 september

Delar av ViS styrelse genomförde under tisdagen ett dialogmöte med SKR utifrån tilldelningsbesluten rörande statsbidragen kring Regionalt Yrkesvux. Flera av ViS medlemmar har den senaste veckan lyft problemen med sena beslut, där man beviljats så lite som 45% av de sökta medlen för nästa års yrkesutbildningar. I dialogen med SKR framkom att även de fått in motsvarande synpunkter.
Rent konkret lyftes från ViS sida följande problemområden:

  • De ettåriga statsbidragen – för många kommuner går 50-60% av nästa års bidrag åt till kostnader för ”överhänget” av under 2022 år startade elever.
  • Sena tilldelningsbeslut – att med drygt tre månader kvar innan 2023 års starter ändra om utbildningsorganisationen känns vanskligt.
  • Ansökningsförfarandet, där flertalet kommuner maximerar sin ansökan utifrån fördelningsnyckeln ifall man får stort söktryck nästkommande år.
  • Problemet med att stora delar av statsbidragen inte nyttjas, bl.a. på grund av för lågt söktryck, utan återbetalas.
  • Minskningen om ca 33% av av budgetramen för regionalt yrkesvux 2023 jämfört med 2022, samtidigt som många tecken tyder på att vi är på väg in i en kraftig lågkonjunktur.

ViS förslag på förbättringar framöver:

  • Rent akut så behövs det extra tilldelning av platser snarast för att planerade starter under 2023 skall kunna genomföras.
  • Ansökningsförfarandet kring de många olika bidragen skulle kunna förenklas betydligt genom att kommunerna istället rekvirerade pengar i efterhand för genomförda utbildningar enlig nu gällande fördelningsnyckel.
  • Fördelningsnyckeln behöver uppdateras för att ta hänsyn till stora nyetableringar eller företagsnedläggningar lokalt – att basera besluten på bristindex som är ett år gamla kan ge väldigt skeva utfall.
  • Medfinansieringen skulle kunna differentieras mellan olika utbildningsområden för att styra mot efterfrågade utbildningar.

Vi kommer från ViS givetvis att fortsätta arbeta med frågan gentemot såväl politik, departement och myndigheter – om ni som medlemmar har några inspel eller medskick kan ni kontakta Christian Thomsen eller Marie Egerstad i ViS styrelse.