Kommentarer till budgetpropositionen 2024

Med anledning av dagens presentation av budgetpropositionen 2024 sammanfattar vi här styrelsens synpunkter om vad som presenterats rörande vuxenutbildningen och därtill angränsande områden.

Ökat antal platser inom Regionalt Yrkesvux 
Regeringen föreslår i årets budgetproposition 16 500 extra helårsplatser inom regionalt yrkesvux för 2024, vilket motsvarar en ökning av antalet platser med cirka 25%.

  • ViS välkomnar givetvis regeringens satsningar på regionalt yrkesvux, då vi ser att yrkesvux är helt avgörande för att kompetensförsörja arbetsmarknadens behov såväl inom den gröna omställningen som i den pågående välfärdsutmaningen. ViS har, sedan länge, efterfrågat en ökad och långsiktig satsning. Vuxenutbildningen får tyvärr inte heller med den här budgetpropositionen några besked om en långsiktig satsning inom ramen för yrkesvux (vilket man från regeringen låter meddela exempelvis när det gäller utökningen av antalet utbildningsplatser till yrkeshögskolan eller satsningen på Äldreomsorgslyftet).
  • Vi saknar från ViS styrelse en uppräkning av statsbidragen för att motsvara de kostnadsökningar som skett sedan nivåerna fastslogs (2018 avseende Yrkesvux).
  • Syftet med regeringens satsning är mycket viktigt. Regionalt yrkesvux är, och kommer framför allt att bli, en avgörande pusselbit för Sveriges framtida kompetensförsörjning.

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen
Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med de påbörjade kompetenssatsningarna för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

  • ViS ser positivt på en förlängning av Äldreomsorgslyftet, även om vi saknar en långsiktighet i besluten om Regionalt Yrkesvux som matchar det treåriga beslutet som nu föreslås.

Förstärkning av sfi för att fler ska få jobb och möjlighet att försörja sig
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen en kompensation med 29 miljoner kronor till kommunerna för undervisning i svenska för invandrare och att 80 miljoner kronor avsätts till kommuner för att kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för personer från Ukraina. Förslagen som för närvarande bereds inom Regeringskansliet innebär ett skärpta krav och ett utökat ansvar för kommunerna som föreslås kompenseras med 29 miljoner kronor för 2024 och därefter 57 miljoner kronor årligen från och med 2025.

  • ViS har svårt att ta ställning till de skärpta krav och det utökade ansvar kommunerna får, innan förslagen presenteras i sin helhet.
  • Vad gäller undervisning i svenska för invandrare för personer från Ukraina så anser ViS att totalbeloppet är alldeles för litet – redan de 100 mkr som avsatts för andra halvåret 2023 var bara avsedda som stimulansmedel och siktade inte på en kostnadstäckning. För de individer som gått vidare i utbildningssystemet finns det i dagsläget inte heller några förslag om ekonomisk kompensation.
  • Kartläggning av elever i sfi är viktigt och får effekt när den också följs av en individanpassad utbildning. ViS ser fram emot generella kvalitetsdrivande förslag i frågan.

Pilotverksamhet med ny form av yrkesutbildning
I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål.

  • I juli gav regeringen den pågående Yrkesvuxutredningen i uppdrag att föreslå en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 15 februari 2024. ViS ser försiktigt positivt på att man, från regeringens sida, sätter sådan tilltro till utredningens kommande förslag att man direkt vill göra verkstad av dem. Det kommer krävas en tydlig gränsdragning mellan yrkesvux och den nya utbildningsformen, samt övriga utbildningar på gymnasial nivå/SEQF4, för att de inte ska riskera att konkurrera ut varandra.

CSN får ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet
I budgetpropositionen för 2024 föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor per år 2024 och 2025. Intresset för det nya omställningsstudiestödet har varit större än väntat vilket har lett till långa handläggningstider hos CSN. För att myndigheten ska kunna hantera den stora ärendemängden bättre föreslår regeringen att resurserna för administration av stödet tillfälligt ska öka. Syftet är att korta handläggningstiderna och underlätta för de individer som vill studera med omställningsstudiestöd så att de snabbt kan få besked om sin ansökan.

För att ytterligare underlätta administrationen av stödet avser regeringen inom kort ge CSN i uppdrag att ta fram förslag på regelförändringar inom omställningsstudiestödet som kan leda till förbättringar i form av kortare handläggningstider och mer automatiserade processer.

  • ViS ser positivt på att fler ges och tar möjligheten att studera.

Lärcentrum
Statsbidraget för lärcentrum nämns i årets budgetproposition, dock utan ett specificerat belopp. Intresset för statsbidraget för lärcentrum är stort och söktrycket från kommunerna är högt. Etablering och utveckling av lärcentrum är viktigt för att öka tillgången till utbildning i hela landet. Detta har uttryckts i olika styrdokument och genom finansiella satsningar från statens sida.

  •  ViS instämmer i regeringens bild av att en fortsatt utveckling av lärcentrum är viktigt för att öka tillgången till utbildning i hela landet och hoppas att man vid fastställande av årets belopp tar hänsyn till det stora behov som signalerats vid de senaste årens ansökningar.

20 september 2023
ViS styrelse