Möte med sfi-pengsutredningen

Delar av ViS styrelse har haft möte med den nu pågående sfi-pengsutredningen. Utredningen har i huvudsak i uppgift att se över möjligheterna till standardiserade och oberoende sätt att mäta både elevens inledande språknivå i sfi och därefter uppnådda språkresultat samt föreslå ett system för hur progression kan mätas. Till detta ska en s.k sfi-peng kopplas med en ersättningen som baseras på uppnådda språkresultat.

Utredningen menar att ”en skola kan göra olika val av insatsfaktorer i sin produktionsfunktion som sedan ger ett utbildningsutfall för eleven” och att ”det blir därför intressant att mäta skolkvalité för att på så vis få mer kunskap om vad som fungerar”. Sfi-pengen ska därmed på sikt kunna bidra till en positiv utveckling av sfi.

Utredningen presenterade de tankar och idéer som finns i detta tidiga skede av arbetet. Utredaren lyfte flera gånger vikten av reliabilitet och validitet i alla processer.

ViS framförde ett antal medskick till utredningen. Bland annat målgruppens heterogenitet, att innehållet i sfi ska vara individanpassat. System för resultatbaserad ersättning finns redan idag i några kommuner och ViS uppmuntrade utredningen att prata med kommunerna och de som berörs av systemet.