Möte med Skolverkets Statsbidragsenhet

Representanter från VIS styrelse deltog idag, 26 januari tillsammans med representanter från SKR, i ett möte hos Statsbidragsenheten på Skolverket för en diskussion om statsbidragens utformning med anledning av de frågor som uppkom i samband med tilldelningen av statsbidraget för ”Kartläggning och validering 2023”.

Frågor kring statsbidraget för Kartläggning och Validering

Vi från ViS lyfte frågorna kring i första hand statsbidraget för Kartläggning och Validering som i samband med beslutet i december lyfts från flera av våra medlemmar och som vi från VIS sida adresserade till Skolverket genom bland annat det öppna brev som publicerades i våra kanaler i december.

Vad gäller tilldelningen av statsbidraget för ”Kartläggning och validering 2023” så presenterade Statsbidragsenheten de bedömningsmodeller som användes för att granska ansökningarna. Det gjordes i två steg, dels gentemot kraven i författningen §4 och dels gentemot §7. Utfallet i tilldelningen, där alla sökande kommungrupper (som sökt mer än 930 tkr) beviljades samma belopp, berodde på att alla ansökningar vid bedömningen mot skrivelserna i §7 fick samma bedömning – maximala 6 poäng. Bedömningsmodellen som användes ställde inte heller ansökningarna mot varandra, vilket hade varit ett krav för att ge ett differentierat utfall baserat på de sökande kommungruppernas ambition i ansökningarna.

Från statsbidragsenhetens sida så hade man förståelse för våra synpunkter kring de smått orimliga effekterna av att varken kommunstorlek eller antalet samverkande kommuner i respektive ansökan påverkade beslutet, men då inga av dessa faktorer fanns inskrivna i förordningen användes de inte heller i bedömningen.

Framförhålling och förutsägbarhet

Gällande övriga statsbidrag fördes en allmän diskussion om hur villkoren i dessa påverkar huvudmän och leverantörer beroende på såväl framförhållning och förutsägbarhet, vilka givetvis till största delen beror på politiska beslut i forma av ettåriga budgettilldelningar.

Från VIS sida förde vi in inspel om hur man, med nu gällande lagstiftning, från Skolverket skulle kunna hantera de stora bidragen inom regionalt yrkesvux genom tidiga omfördelningar mellan, eller inom, de olika bidragen för att minska beloppen som inte utnyttjas. Detta skulle också leda till minskade incitament för huvudmännen att, som nu, översöka bidragen.

Tack för bra diskussioner

Vi vill från VIS styrelse framföra ett stort tack till Statsbidragsenheten och representanterna från SKR för givande diskussioner i ett komplext ämne där vi givetvis, hoppas på en fortsatt dialog.