Rundabordssamtal om regeringens STEM-strategi

När regeringen bjuder in till rundabordssamtal inför en kommande STEM-strategi, är ViS givetvis på plats med inspel och förslag om vuxenutbildningens stora möjligheter.

ViS var med på regeringens rundabordssamtal om STEM-strategi tillsammans med representanter  från branschorganisationer och högskolor.

Det råder en stor kompetensbrist i branscherna inom STEM. Regeringen har därför beslutat att ta fram en STEM-strategi. Enligt utbildningsminister Mats Persson ser regeringen strategin i bred bemärkelse: intresset och kunskaperna inom ämnena måste öka generellt samtidigt som vi måste satsa på spetsen för att Sverige ska kunna behålla sin position inom området, inte minst med tanke på den gröna omställningen.

Rundabordssamtalet fokuserade på frågan hur man ökar intresset för STEM-utbildningar, frågan om att öka antal kvinnor inom utbildningarna var ett särskilt fokusområde.

ViS framhöll, att komvux är en viktig utbildare inom området och kan även fungera som en rekryteringsbas till högre utbildning inom området. År 2022 hade komvux över 60 000 studerade inom matematik och flera tusen inom naturvetenskapliga ämnen. Sextio procent av våra studerande är kvinnor, vilket gör att man kan nå många kvinnor via komvux. Våra utbildningar är flexibla, våra kurser sträcker sig från baskunskaper till yrkesinriktade kurser.

Det behövs insatser för att öka utbildningarnas attraktivitet. Här kan utbildningen och branschen kroka arm: information, riktade marknadsföringsinsatsen och andra samarbeten är välkomna. Studie- och yrkesvägledning togs upp flera gånger under mötet, det är viktigt att vägledare får relevant information och fortbildning inom området. ViS lyfte också behovet av regeländringar, exempelvis borde komvux kunna erbjuda kurser från det fjärde året inom teknikprogrammet.

Kanske var det viktigaste budskapet under samtalet att regeringen inte ska glömma vuxenutbildningen i den strategin och satsningen. Satsningarna behöver omfatta samtliga skolformer, det är viktigt att vuxenutbildning är med.

Vid eventuella frågor kontakta jussi.koreila@visnet.se.

/ViS genom Jussi Koreila

STEM står för Science, Technology, Engineering & Mathematics