Samråd med skolverket om översyn av vissa kursplaner

ViS deltog 2/6 2023 i samråd kring översyn av kursplaner inom sfi, grundläggande och särskild/anpassad utbildning inom komvux. Samrådet leddes av Skolverket och medverkade gjorde utöver ViS bland annat Skolinspektionen, SKR och Folkbildningsrådet.

Översynen ingår i Skolverkets uppdrag att regelbundet bedöma relevansen i gällande styrdokument inom komvux såsom kursplaner och vid behov arbeta med förändringar. Översynen av kursplanerna tar sin utgångspunkt i de nya målen för komvux, den förenklade betygsskalan och de kommande förändringarna rörande ämnesbetyg.

Efter en kort presentation om läget inom komvux öppnade Skolverket för frågor. SKR lyfte behovet av att fullt ut beakta vuxenutbildningens särskilda uppdrag och behov vilket ViS instämde i. ViS betonade därtill behovet av att förtydliga skrivningar om läs och skriv i kursplanen och grundläggande nationella kurser och delkurser i relation till orienteringskurser avseende nybörjare. Digitalisering behöver också hanteras och då för att stärka individens möjligheter i kommande studier och arbete.