Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå

På ViS styrelsemöte 28 februari 2019 diskuterades Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå.

I inspektionens rapport konstateras att hos 29 av 30 granskade verksamheter finns ett behov av att utveckla arbetet med att erbjuda en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.

ViS styrelse ser positivt på att Skolinspektionen granskar vuxenutbildningen och lyfter fram utvecklingsbehov men anser att rapporten ger en alltför negativ bild av vuxenutbildningen, även om man markerar att iakttagelser och slutsatser gäller de granskade verksamheterna och inte avser att ge en nationell bild av förhållandena. Ser man till de enskilda granskningsbesluten gällande de 30 huvudmän och verksamheter som har granskats finns det också mer positivt att hämta än vad som framkommer i den sammanfattande rapporten.

ViS styrelse menar att det i bedömningen av hur kravet på flexibilitet och individanpassning uppfylls är viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv på hur kommunerna/huvudmännen organiserar verksamheten och att man inte bara kan se på delar av densamma. Förutsättningarna för att anordna vuxenutbildning varierar stort över landet och såväl demografiska som geografiska faktorer påverkar. På många håll är det en stor utmaning att skapa en organisation som fullt ut möter varje elevs önskemål och behov.

ViS menar att det, genom det samlade utbudet av utbildning i egen regi, upphandlad utbildning och samverkan mellan kommuner samt utbildningsformer som inte innebär antingen när- eller distansstudier utan flexibla kombinationer, ändå på de flesta håll skapas en vuxenutbildning som är avsevärt bättre, mer flexibel och individanpassad än vad man kan få intryck av från Skolinspektionens rapport.

Välkommen att diskutera med oss, på ViS-konferensen i Linköping 8-9 april.