ViS kommentarer till regeringens förslag i vårändringsbudgeten

Vuxenutbildning i Samverkan (ViS): Reformera statsbidraget snarast 

Nyligen presenterade regeringen sina satsningar i den kommande vårändringsbudgeten. ViS delar regeringens bild av att behovet av personer med gymnasial yrkeskompetens är omfattande och att fler behöver utbilda sig inom yrkesvux. 

Att i samband med vårändringsbudgeten presentera stora så kallade satsningar på yrkesvux är ett återkommande inslag oavsett regering. Problemen med dessa satsningar är bland annat: att pengarna skall förbrukas under innevarande budgetår, de låga ersättningsnivåerna per utbildningsplats och att påbörjade utbildningar innevarande år medför överskjutande kostnader hela nästa år. Vuxenutbildningen behöver bättre planeringsförutsättningar. 

ViS styrelse vill med anledning av detta uppmana regeringen att snarast förverkliga  Yrkesvuxutredningens förslag för en ökad långsiktighet i statsbidragen för regionalt yrkesvux. Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle ge såväl kommuner som enskilda utbildningsanordnare rimliga planeringsförutsättningar gällande yrkesutbildningarna och är i grunden en förutsättning för att intentionerna i planerings- och dimensioneringsreformen skall kunna genomföras. 

Komvux behövs för att klara kompetensförsörjningen till flera viktiga yrkesområden och utgör en bas för den regionala och nationella kompetensförsörjningen i Sverige.

För styrelsen i ViS

Marie Egerstad

Ordförande 

Vuxenutbildning i Samverkan 

 

Reformera statsbidraget snarast