ViS kommenterar Yrkesvuxutredningens betänkande

ViS välkomnar Yrkesvuxutredningens betänkande ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna”

Idag har regeringens särskilde utredare, Elof Hansjons, lämnat över Yrkesvuxutredningens betänkande till utbildningsministern.

ViS styrelse har vid upprepade tillfällen träffat regeringens särskilde utredare med sekretariat, och har även haft insyn i utredningen genom en plats i expertgruppen. ViS upplever att utredningen har varit mycket lyhörd till de synpunkter som styrelsen har fört fram, och ser nu fram emot att ta del av betänkandet i sin helhet.

ViS styrelse kan dock redan nu konstatera att de förslag som utredningen skriver fram innebär att komvux kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter de behov som finns, både på arbetsmarknaden och hos individer.

ViS välkomnar särskilt utredningens förslag gällande:

  • En ny förordning gällande statsbidraget för regionalt yrkesvux föreslås. Utredningen föreslår att statsbidragets konstruktion ändras till att bli uppdelat i två delar, ett treårigt grundbidrag och ett ettårigt tilläggsbidrag. En flerårig grundfinansiering ger kommunerna planeringsförutsättningar rörande yrkesutbildningarna inom komvux.
  • En uppräkning av dagens statsbidragsnivåer med 20 procent. Statsbidragsnivåerna ska även löpande räknas upp i enlighet med skolindex.
  • Statsbidrag för yrkesvux ska kunna utgå för förberedande yrkesutbildning i form av orienteringskurser på grundläggande eller gymnasial nivå.
  • Det ska införas särskilda bestämmelser i skollagen om komvux vid särskilt stora och tillfälliga utbildningsbehov, med möjlighet till extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux till kommuner med särskilt stora behov av utbildning.
  • En ny yrkesskola för vuxna. Yrkesskolan ska vara ett komplement till annan yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utredningen bedömer att den främsta målgruppen för yrkesskolan kommer att vara vuxna som vill växla karriär och/eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. ViS ser med tillförsikt på förslaget, men vill betona att det redan idag finns en viss konkurrens mellan utbildningar på gymnasial nivå/SEQF4, med såväl vissa arbetsmarknadsutbildningar som vissa yrkesutbildningar inom folkbildningen.
  • En reformerad lärlingsutbildning för vuxna. Utredningen föreslår flera åtgärder för att arbetsgivare ska ges ökat inflytande och ansvar för lärlingsutbildningen inom komvux. ViS välkomnar också utredningens förslag till förändrade urvalsregler för lärlingsutbildningar.
  • Elever bör kunna mottas och antas till en sammanhållen yrkesutbildning. Idag sker bedömningen om behörighet, mottagande och antagning till utbildning i komvux i kurs för kurs.
  • Prövning inom komvux. Utredningen lämnar ett flertal förslag som syftar till att begränsa dagens möjligheter till prövning i sådan omfattning att prövningarna på ett mer rimligt sätt speglar kunskapsutvecklingen hos en individ, utan att därigenom lägga hinder för individens livslånga lärande. Idag finns en utbredd problematik kring ”prövningsturism” som behöver hanteras.

ViS styrelse ser med spänning fram emot en fortsatt beredning av de i utredningen föreslagna förändringarna. Vi uppmanar våra medlemmar att ta del av Yrkesvuxutredningens förslag, då utredningen i sin helhet innehåller många spännande tankar kring hur komvux kan utvecklas framåt.

Om förslag ur utredningen tas vidare och kommer ut på remiss, så har VIS styrelse för avsikt att som vanligt svara på detta. Väljer ni som organisationer att inte själva svara på remisser är ni alltid välkomna att lämna in era synpunkter till ViS, via styrelsens medlemmar eller via e-post: info@visnet.se

För styrelsen i ViS

Marie Egerstad

Ordförande

Vuxenutbildning i Samverkan

 ViS välkomnar Yrkesvuxutredningens betänkande