ViS styrelse träffar SKR och Utbildningsföretagen

Rapport från ViS styrelsemöte: ViS styrelse träffar SKR och Utbildningsföretagen

Oktober månads styrelsemöte ägde rum i ett höstvackert Stockholm. ViS styrelse hade förmånen att få träffa Karin Darin och Tobias Fannqvist från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt Per Hammar från Utbildningsföretagen. Under dessa möten diskuterades bl a regeringens satsningar på komvux i budgetpropositionen för 2024. ViS välkomnar naturligtvis regeringens satsningar på regionalt yrkesvux, men efterfrågar en ökad långsiktighet och flerårig tilldelning av statsbidragen. I dialogen lyftes också behoven av en uppräkning av statsbidragnivåerna för att motsvara de kostnadsökningar som skett sedan nivåerna fastslogs. Vidare fördes en dialog om regeringens satsningar gällande undervisning i svenska för invandrare för personer från Ukraina, där ViS saknar förslag om ekonomisk kompensation för de individer som gått vidare i utbildningssystemet.

Tillsammans med SKR och Utbildningsföretagen diskuterades även tilläggsdirektiven till Yrkesvuxutredningen samt regeringens satsningar i budgetpropositionen på en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå ,med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Mötet konstaterar att regeringen här förekommer yrkesvuxutredningen som ska lämna sina förslag i februari 2024. ViS menar att det kommer att krävas en tydlig gränsdragning mellan yrkesvux och den nya utbildningsformen, samt övriga utbildningar på gymnasial nivå/SEQF4, för att de inte ska riskera att konkurrera ut varandra. I detta sammanhang nämndes även arbetsmarknadsutbildningarna, som också är en yrkesutbildning på gymnasial nivå vilken många gånger konkurrerar med reguljär yrkesutbildning för vuxna.

En betydande del av vuxenutbildningen drivs på entreprenad, vilket ger den bredd i både inriktningar och former som vuxenutbildningen behöver. Tillsammans med Utbildningsföretagen diskuterades även upphandling och auktorisation av utbildning. Mötet konstaterar att det inte är helt enkelt att genomföra upphandlingar av utbildningstjänster. Allt för många upphandlingar lägger för stor vikt vid pris och för lite vikt vid kvalitet.

Vuxenutbildningen står nu inför flera stora förändringar. Planerings- och dimensioneringsutredningens förslag, som börjar tillämpas 2025, innebär att Skolverket kommer att ta fram regionala planeringsunderlag som stöd i planeringen av ett utbildningsutbud som matchar den lokala och regionala arbetsmarknadens behov. Detta kan innebära att vuxenutbildningen får ett ännu större stort ansvar att erbjuda fler utbildningsplatser än tidigare inom branscher där efterfrågan är som störst. Under mötet konstateras flera gånger att branscherna behöver ta ett större ansvar för att öka attraktiviteten till dessa yrkesutbildningar för vuxna och bidra till en ökad kännedom om yrkesvux som skolform.

ViS styrelse vill tacka inbjuda gäster till månandens styrelsemöte, och ser fram emot ett vidare samarbete!

Avslutnings kan nämnas att ViS styrelse planerar vidare inför kommande mötesforum. Nu närmast väntar ett fulltecknat Skolledarforum i november, samt sedan ytterligare en VIS-konferens som går av stapeln den 13-14 maj 2024. Vill du ta del av protokollet från styrelsemötet, så publiceras det inom kort på ViS hemsida.

Karin Darin och Tobias Fannqvist SKR Per Hammar och ViS styrelse