Strategiskt påverkansarbete 

ViS ståndpunkter ska tydliggöras så att vi kan verka fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning. 

Kompetensförsörjningsfrågan 

Samtliga skolformsdelar inom komvux behövs för Sveriges framtida kompetensförsörjning och behöver därför rätt förutsättningar för sin verksamhet. 

Kvalitet inom vuxenutbildningen 

ViS verkar för en kvalitativ vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för såväl kommunala som enskilda utbildningsanordnare.

 

 

ViS prioriterade frågor just nu:

Långsiktiga planeringsförutsättningar rörande de riktade statsbidragen.

Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle ge såväl kommuner som enskilda utbildningsanordnare rimliga planeringsförutsättningar gällande yrkesutbildningarna och är i grunden en förutsättning för att intentionerna i planerings- och dimensioneringsreformen skall kunna genomföras. Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle också minska de ekonomiska trösklarna för att starta investeringstunga utbildningar.

Samordnad nationell marknadsföring av Yrkesvux.

Bristande söktryck är tillsammans med bristen på APL-platser de två största orsakerna till att yrkesutbildningar inte startar i den omfattning som ursprungligen planerats. I dagsläget är det upp till respektive kommun eller anordnare att marknadsföra utbildningar, såväl gentemot potentiella deltagare som mot arbetsliv och övriga intressenter. En nationellt samordnad marknadsföring av yrkesvux inspirerad av MYH:s arbete med att marknadsföra sin utbildningsform hade kunnat öka kännedomen om yrkesvux hos såväl allmänheten som arbetsgivare och övriga intressenter.

Vuxenutbildningen skall utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Synliggöra vuxenutbildningens roll i utbildningssystemet och lyfta vikten av att alla skolformsdelar bidrar till att lösa arbetslivets nuvarande såväl som framtida kompetensbehov. Vikten av en bra kontinuerlig vägledning under hela utbildningskedjan för att elever skall rustas för förändrade behov och förutsättningar under utbildningens gång.

Effektivare utbildningar genom att tillåta fler poäng/studietimmar per vecka.

Dagens system, där definitionen av ”heltid” baseras på CSN:s definition om 20 poäng/studietimmar per vecka, eller ett maximalt antal poäng per vecka kopplat till statsbidragen, förlänger studietiden för elever i onödan. Detta blir särskilt tydligt när samma yrkesutbildning bedrivs både som AUB och komvuxutbildning.

Aktiv branschsamverkan i alla delar rörande yrkesutbildningar.

Aktiv branschsamverkan, såväl centralt som lokalt/regionalt, är en förutsättning för kvalitativa yrkesutbildningar. Branscherna måste involveras såväl i marknadsföringsarbetet som i att ta emot APL, lärlingar och studiebesök, samt i att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet inom ramen för exempelvis branschråd.

 

Komvuxutredningen

På ViS styrelsemöte 7 september 2018 redogjorde Roger Mörtvik för komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71). Det är en omfattande utredning och ViS kommer ägna mycket tid åt remissvaret.

Läs mer