Strategiskt påverkansarbete 

ViS ståndpunkter ska tydliggöras så att vi kan verka fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning. 

Kompetensförsörjningsfrågan 

Samtliga skolformsdelar inom komvux behövs för Sveriges framtida kompetensförsörjning och behöver därför rätt förutsättningar för sin verksamhet. 

Kvalitet inom vuxenutbildningen 

ViS verkar för en kvalitativ vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för såväl kommunala som enskilda utbildningsanordnare.

 

 

ViS prioriterade frågor just nu:

Långsiktiga planeringsförutsättningar rörande de riktade statsbidragen.

Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle ge såväl kommuner som enskilda utbildningsanordnare rimliga planeringsförutsättningar gällande yrkesutbildningarna och är i grunden en förutsättning för att intentionerna i planerings- och dimensioneringsreformen skall kunna genomföras. Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle också minska de ekonomiska trösklarna för att starta investeringstunga utbildningar.

Samordnad nationell marknadsföring av Yrkesvux.

Bristande söktryck är tillsammans med bristen på APL-platser de två största orsakerna till att yrkesutbildningar inte startar i den omfattning som ursprungligen planerats. I dagsläget är det upp till respektive kommun eller anordnare att marknadsföra utbildningar, såväl gentemot potentiella deltagare som mot arbetsliv och övriga intressenter. En nationellt samordnad marknadsföring av yrkesvux inspirerad av MYH:s arbete med att marknadsföra sin utbildningsform hade kunnat öka kännedomen om yrkesvux hos såväl allmänheten som arbetsgivare och övriga intressenter.

Vuxenutbildningen skall utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Synliggöra vuxenutbildningens roll i utbildningssystemet och lyfta vikten av att alla skolformsdelar bidrar till att lösa arbetslivets nuvarande såväl som framtida kompetensbehov. Vikten av en bra kontinuerlig vägledning under hela utbildningskedjan för att elever skall rustas för förändrade behov och förutsättningar under utbildningens gång.

Effektivare utbildningar genom att tillåta fler poäng/studietimmar per vecka.

Dagens system, där definitionen av ”heltid” baseras på CSN:s definition om 20 poäng/studietimmar per vecka, eller ett maximalt antal poäng per vecka kopplat till statsbidragen, förlänger studietiden för elever i onödan. Detta blir särskilt tydligt när samma yrkesutbildning bedrivs både som AUB och komvuxutbildning.

Aktiv branschsamverkan i alla delar rörande yrkesutbildningar.

Aktiv branschsamverkan, såväl centralt som lokalt/regionalt, är en förutsättning för kvalitativa yrkesutbildningar. Branscherna måste involveras såväl i marknadsföringsarbetet som i att ta emot APL, lärlingar och studiebesök, samt i att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet inom ramen för exempelvis branschråd.

 

Två referensgrupper

ViS har fått en inbjudan från UHR att ingå i en referensgrupp i arbetet med regeringsuppdraget att bygga ut den nationella betygsdatabasen. ViS har också fått inbjudan att delta i en referensgrupp med EPALE Vi tar tacksamt emot era synpunkter inför detta arbete. Maila dina synpunkter till info@visnet.se

Läs mer

ViS kontaktar Skolverket om Yrkesförarutbildningen

Skolverket kräver tillbaka 15 miljoner kronor från landets yrkesförarutbildningar. Man menar att eleverna inte fått tillräckligt stor del av utbildningen ute på arbetsplatser, vilket har varit ett krav för att få statsbidraget. ViS menar att reglerna har varit otydliga, utbildningsarrangörernas rapporter har först godkänts men nu kommer kritiken. Vidare saknas information hur praktiken ska beräknas….

Läs mer

Vad händer med betygsdatabasen?

Skolverket fick 2017 i uppdrag att genomföra en förstudie gällande en nationell databas för registrering av betyg och gymnasieexamen samt utreda om även andra uppgifter bör registreras i databasen och vem som bör få tillgång till uppgifterna. I uppdraget ingick även att överväga om den befintliga databasen (BEDA) bör byggas ut, i stället för att skapa…

Läs mer

Remiss till ViS medlemmar. Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01.

Bakgrund Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Seminariet lade grunden för en rapport som ViS överlämnade till utbildningsminister Anna Ekström på Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019. Rapportens tre viktiga framtidsfrågor 1) Likvärdigheten inom vuxenutbildningen 2) Särskilt stöd inom vuxenutbildningen 3) Entreprenad och/eller frivux…

Läs mer

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019

För sjätte året i rad anordnade ViS en heldag i Almedalen. Vuxenutbildningens dag i Almedalen har blivit en självklar programpunkt under denna vecka för de som jobbar med, eller är intresserade av vuxenutbildning. Denna artikel är en sammanfattning av dagens sex programpunkter. Vad vill regeringen med komvux? Medverkande: Anna Ekström (S) utbildningsminister Utbildningsminister Anna Ekström…

Läs mer