Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2020

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer
 • att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning!

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS

 • Spanar
 • Tolkar
 • Driver
 • Delar

Verksamhetsinriktning 2020

Med utgångspunkt i ovan beskrivet ändamål, vision och medlemslöfte ska ViS under 2020 fokusera på följande områden.

Påverkansarbete
ViS ska lyfta fram påverkansarbetet som förbundets kärnuppdrag.
ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen centrala frågor ska tydliggöras såväl internt gentemot förbundets medlemmar som externt. På så sätt kan ViS verka proaktivt för en fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning.
Påverkansarbetet innefattar ansvar för kontinuerliga kontakter med departement,
myndigheter och SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar, arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över,
vuxenutbildningen. Påverkansarbete sker även genom debattartiklar och besvarande av för vuxenutbildningen relevanta remisser.
ViS ska bevaka och påverka samt följa upp konsekvenserna av aktuella utredningar som
direkt eller indirekt påverkar vuxenutbildningen.

Nätverk
ViS nätverk har stor betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och ska fungera som kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen. Nätverken ska aktivt medverka i förbundets påverkansarbete och bidra till att frågeställningar belyses ur olika perspektiv exempelvis vid besvarande av remisser. Nätverken ska bidra till informations- och kunskapsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.

Medlemsfokus
ViS ska ytterligare stärka sin position som företrädare för landets vuxenutbildning och därför arbeta för en positiv medlemsutveckling och verka för att både behålla nuvarande
medlemmar och rekrytera nya. Information om vad medlemskapet innebär ska tydliggöras och medlemmarnas önskemål gällande framtida verksamhet ska aktivt efterfrågas.

Kommunikation
Intern och extern kommunikation via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev ska stärkas och utvecklas ytterligare. Styrelsen och nätverken ska via dessa kommunikationsvägar regelbundet informera om det pågående arbetet samt verka för en ökad dialog med medlemmarna. Aktuell information, som berör vuxenutbildningen, ska spridas fortlöpande.

Mötesplatser
ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med
intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande. Fysiska mötesplatser ska under året
genomföras i form av ViS vuxenutbildningskonferens, ViS vuxenutbildningsdag med
seminarier och mingel i Almedalen, Skolledarforum samt kurser, konferenser och
webbinarier genomförda av ViS nätverk.
Styrelsen ges i uppdrag att förbereda för ViS konferens 2021 och medverkan i Almedalen 2021.

Vuxenutbildningens styrning och relation till andra politikområden
ViS ska verka för en sammanhållen vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för
kommunala och enskilda utbildningsanordnare samt likvärdiga krav på utbildningen oavsett driftsform.
ViS ska verka för ett regelverk, en finansieringsmodell och en upphandlingsmodell som ger förutsättningar för långsiktighet och goda utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen.
Vuxenutbildningens roll och uppdrag i förhållande till andra politikområden ska särskilt
bevakas, likaså vuxenutbildningens förutsättningar i förhållande till andra skol- och
utbildningsformer.

Forskning och beprövad erfarenhet
ViS ska markera vikten av att vuxenutbildningen, i enlighet med skollagens krav, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ViS ska därmed lyfta fram behovet av ökad forskning kring vuxenutbildningen och vuxnas lärande och att erfarenheter av pedagogisk verksamhet dokumenteras och utvärderas på ett systematiskt sätt.
ViS ska sprida information om aktuell forskning inom vuxenutbildningsområdet och goda exempel som kan bidra till en utveckling av landets vuxenutbildning.

Årsmötet 2020 godkände denna verksamhetsplan med tillägget att erforderliga justeringar måste göras med anledning av pågående pandemi.