Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2021

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer
 • att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning!

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS

 • Spanar
 • Tolkar
 • Driver
 • Delar

Verksamhetsinriktning 2021

Med utgångspunkt i ovan beskrivet ändamål, vision och medlemslöfte ska ViS under 2021 fokusera på följande områden.

Särskilda fokusområden
ViS ska följa den pågående pandemins konsekvenser för vuxenutbildningen.
ViS ska bidra till att sprida goda exempel på nya undervisningsmetoder som kan tillvaratas även efter pandemins begränsningar gällande utbildningens genomförande.
ViS ska särskilt följa upp konsekvenserna för vuxenutbildningen, och om nödvändigt agera, gällande de särskilda statsbidrag som har tillgängliggjorts under 2020. Särskilt fokus ska sättas på nyttjandegrad och de administrativa krav som ställs i samband med statsbidragen.

ViS ska verka för en sammanhållen vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för
kommunala och enskilda utbildningsanordnare samt likvärdiga krav på utbildningen oavsett driftsform.

ViS ska verka för ett regelverk, en finansieringsmodell och en upphandlingsmodell som ger förutsättningar för långsiktighet och goda utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens roll och uppdrag i förhållande till andra politikområden ska särskilt
bevakas, likaså vuxenutbildningens förutsättningar i förhållande till andra skol- och
utbildningsformer.

Medlemsfokus
ViS ska ytterligare stärka sin position som företrädare för landets vuxenutbildning och därför aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling och verka för att både behålla nuvarande medlemmar och rekrytera nya. Information om vad medlemskapet innebär ska tydliggöras och medlemmarnas önskemål gällande framtida verksamhet ska aktivt efterfrågas.

Påverkansarbete
ViS ska lyfta fram påverkansarbetet som förbundets kärnuppdrag.
ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen centrala frågor ska tydliggöras såväl internt gentemot förbundets medlemmar som externt. På så sätt kan ViS verka proaktivt för en fortsattutveckling av landets vuxenutbildning.

Påverkansarbetet innefattar ansvar för kontinuerliga kontakter med departement,
myndigheter och SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar,
arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över,
vuxenutbildningen. Påverkansarbete sker även genom debattartiklar och besvarande av för vuxenutbildningen relevanta remisser.

Då vissa annars självklara mötesplatser försvåras, eller omöjliggörs, med anledning av
pandemin, ska styrelsen aktivt arbeta för att ändå säkerställa möten, i fysisk eller digital
form, med politiker, departementsföreträdare samt företrädare för olika myndigheter och utredningar.

Under 2020 presenterades ett stort antal utredningar och beslut fattades om ett antal
reformer som i hög grad påverkar vuxenutbildningen. ViS ska följa upp dels vad utredningars förslag utmynnar i efter att förslagen har remitterats, dels konsekvenserna av implementeringen av redan beslutade regeländringar.

Mötesplatser
ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med
intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande. Förutsättningarna för mötesplatsernas
genomförande påverkas av den pågående coronapandemin och beredskap måste finnas för att ställa om planerade fysiska mötesplatser till digitala. Ambitionen ska vara att, ifall nödvändigt, genomföra planerade mötesplatser i förändrad form snarare än att ställa in.

Under året planeras Skolledarforum genomföras i digital form den 26 april.
ViS vuxenutbildningskonferens planeras att genomföras i fysisk form den 4-5 oktober i
Linköping.
Kurser, konferenser och webbinarier ska också genomföras av ViS nätverk.
Med anledning av den pågående pandemin deltar ViS inte i Almedalen 2021, vilket tidigare planerades för.

Styrelsen ges i uppdrag att förbereda för ViS konferens 2022 i anslutning till årsmötet.
Styrelsen ska också utreda förutsättningarna för medverkan i Almedalen 2022 och om det bedöms lämpligt, och kan ses gynna ViS syften, planera för en medverkan.

Kommunikation
Intern och extern kommunikation via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev är viktig för förbundet, sett såväl till medlemsnyttan som till möjligheten att påverka utvecklingen av vuxenutbildningen. Styrelsen och nätverken ska via dessa kommunikationsvägar regelbundet informera om det pågående arbetet samt verka för en ökad dialog med medlemmarna.
Aktuell information, som berör vuxenutbildningen, ska spridas fortlöpande.
Arbetet med den under 2020 initierade ViS-podden ska fortsätta att utvecklas och byggas på med webbinarier. I detta arbete involveras även ViS nätverk.

Samverkan
Det under 2020 påbörjade arbetet för att utveckla formerna för samverkan mellan ViS
styrelse och förbundets nätverk, kopplade till specifika yrkes/ämnesområden, ska fortsätta och utmynna i tydliga riktlinjer och rutiner för denna samverkan.
ViS ska analysera förutsättningarna för att öka samverkan med andra organisationer, som på olika sätt verkar för att tillvarata vuxenutbildningens intressen. I de fall som samverkan bedöms gynna ViS och förbundets medlemmar ska styrelsen ta initiativ till samverkan med andra aktörer.

Nätverk
ViS nätverk har stor betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och fungerar som kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen. Nätverken ska aktivt medverka i förbundets påverkansarbete och bidra till att frågeställningar belyses ur olika perspektiv exempelvis vid besvarande av remisser. Nätverken ska bidra till informations- och kunskapsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.

Forskning och beprövad erfarenhet
ViS ska markera vikten av att vuxenutbildningen, i enlighet med skollagens krav, vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ViS ska därmed lyfta fram behovet av ökad forskning kring vuxenutbildningen och vuxnas lärande och att erfarenheter av pedagogisk verksamhet dokumenteras och utvärderas på ett systematiskt sätt.
ViS ska sprida information om aktuell forskning inom vuxenutbildningsområdet och goda exempel som kan bidra till en utveckling av landets vuxenutbildning.