Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2024

Särskilda fokusområden

Under 2024 inriktas ViS arbete mot följande fokusområden

1. Strategisk påverkansområde

ViS ståndpunkt, i för vuxenutbildningen centrala frågor ska tydliggöras, såväl internt gentemot förbundets medlemmar som externt gentemot bland annat beslutsfattare och myndigheter. På så sätt kan ViS verka proaktivt för en fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning.

2. Kompetensförsörjningsfrågan

ViS ska verka för ett komvux för stärkt kompetensförsörjning, som i högre grad kan bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. ViS ståndpunkt är att samtliga skolformsdelar inom komvux är avgörande för Sveriges framtida kompetensförsörjning och behöver därför rätt förutsättningar för sin verksamhet. ViS ska särskilt verka för goda planeringsförutsättningar och bättre framförhållning när det gäller de riktade statsbidragen för vuxenutbildningen.

3. Kvalitativ vuxenutbildning

ViS ska verka för en kvalitativ vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för såväl kommunala som enskilda utbildningsanordnare. ViS ska verka för långsiktighet och hållbarhet i hela kedjan från anskaffning till måluppfyllelse

ViS ska ytterligare stärka sin position som företrädare för landets vuxenutbildning och därför aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling, men även verka för att behålla nuvarande medlemmar. En bred medlemsbas ger god legitimitet för ViS fortsatta arbete. För medlemmar och dess anställda ska exklusiva arrangemang erbjudas under 2024.

Påverkansarbete

Ett av ViS kärnuppdrag är påverkansarbete i frågor som rör landets vuxenutbildning. Strategiskt påverkansarbete är ett av styrelsens särskilda fokusområden under 2024. Påverkansarbetet innefattar ansvar för kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter och SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar, arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över, vuxenutbildningen. Påverkansarbete sker även genom besvarande av, för vuxenutbildningen relevanta, remisser.

ViS ska verka för att synliggöra forskning kring vuxenutbildning och angränsande områden.

Mötesplatser

ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Under 2024 planeras primärt följande mötesplatser

  • ViS konferensen
  • Medverkan vid årets Almedalsvecka, samt anordnande av ”Vuxenutbildningens dag”
  • Skolledarforum

Nätverk

ViS nätverk har stor betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och fungerar som kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen. Nätverken ska aktivt medverka i förbundets påverkansarbete och bidra till att frågeställningar belyses ur olika perspektiv exempelvis vid besvarande av remisser. Nätverken ska bidra till informations- och kunskapsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.