Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2022

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer
 • att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning!

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS

 • Spanar
 • Tolkar
 • Driver
 • Delar

Med utgångspunkt i ovan beskrivet ändamål, vision och medlemslöfte ska ViS under 2022 fokusera på följande områden.

Särskilda fokusområden
ViS ska följa den pågående pandemins konsekvenser för vuxenutbildningen.

ViS ska bidra till att sprida goda exempel på nya undervisningsmetoder som kan tillvaratas även efter pandemins begränsningar gällande utbildningens genomförande. Under pandemin finns det flera positiva erfarenheter som gjorts, inte minst gällande digitaliseringen av undervisningen.

ViS ska verka för goda planeringsförutsättningar och bättre framförhållning när det gäller statsbidragen för regionalt yrkesvux. Särskilt fokus ska sättas på nyttjandegrad och de administrativa krav som ställs i samband med statsbidragen. Vidare ska ViS verka för en ökad långsiktighet gällande statsbidragen och föra en konstruktiv dialog med Skolverket, Utbildningsdepartementet, SKR samt övriga berörda parter. ViS ska verka för ett mer samlat statsbidrag.

ViS ska verka för en sammanhållen vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för kommunala och enskilda utbildningsanordnare samt likvärdiga krav på utbildningen oavsett driftsform. I detta arbete ska fokus ligga på en kvalitativ vuxenutbildning, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att bl a verka för en nationell standard när det gäller uppföljning och statistiska nyckeltal kring kvalitetsfrågor.

ViS ska verka för ett regelverk, en finansieringsmodell och en upphandlingsmodell som ger förutsättningar för långsiktighet och goda utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens roll och uppdrag i förhållande till andra politikområden ska särskilt bevakas, likaså vuxenutbildningens förutsättningar i förhållande till andra skol- och utbildningsformer.

ViS ska verka för ett komvux för stärkt kompetensförsörjning, som i högre grad kan bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Genom ett väl fungerade yrkesvux kan kompetensbristen, arbetslösheten och integrationsutmaningar lösas.

Medlemsfokus
ViS ska ytterligare stärka sin position som företrädare för landets vuxenutbildning och därför aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling och verka för att både behålla nuvarande medlemmar och rekrytera nya. En bred medlemsbas ger god legitimitet för ViS uppdrag. Information om vad medlemskapet innebär ska tydliggöras och medlemmarnas önskemål gällande framtida verksamhet ska aktivt efterfrågas. För medlemmar ska exklusiva arrangemang erbjudas under 2022.

Påverkansarbete
ViS ska lyfta fram påverkansarbetet som förbundets kärnuppdrag.

ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen centrala frågor ska tydliggöras såväl internt gentemot förbundets medlemmar som externt. På så sätt kan ViS verka proaktivt för en fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning.

Påverkansarbetet innefattar ansvar för kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter och SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar, arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över, vuxenutbildningen. Eventuellt samarbete kan inledas med andra organisationer med liknande intressen. Påverkansarbete sker även genom besvarande av för vuxenutbildningen relevanta remisser. ViS ska följa upp dels vad utredningars förslag utmynnar i efter att förslagen har remitterats, dels konsekvenserna av implementeringen av redan beslutade regeländringar.

ViS ska verka för en utökad forskning kring vuxnas lärande eftersom det finns en avsaknad av forskning om svensk vuxenutbildning inom flera olika områden, vilket leder till problem att ta ställning till olika förhållanden inom vuxenutbildningen och underlag för förändringar.

Mötesplatser
ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Under 2022 planeras primärt följande mötesplatser:

 • ViS-konferensen
 • Medverkan i Almedalen
 • Skolledarforum
 • Kurser, konferenser och webbinarier genomförda av ViS nätverk.

Förutsättningarna för mötesplatsernas genomförande påverkas av den pågående coronapandemin och beredskap måste finnas för att ställa om planerade fysiska mötesplatser till digitala. Ambitionen ska vara att, ifall nödvändigt, genomföra planerade mötesplatser i förändrad form snarare än att ställa in.

Kommunikation
Intern och extern kommunikation via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev är viktig för förbundet, sett såväl till medlemsnyttan som till möjligheten att påverka utvecklingen av vuxenutbildningen. Styrelsen och nätverken ska via dessa kommunikationsvägar regelbundet informera om det pågående arbetet samt verka för en ökad dialog med medlemmarna. Aktuell information, som berör vuxenutbildningen, ska spridas fortlöpande. ViS kommer att genomföra kommunikationsinsatser enligt en av styrelsen beslutad kommunikationsplan.

Samverkan
ViS ska analysera förutsättningarna för att öka samverkan med andra organisationer, som på olika sätt verkar för att tillvarata vuxenutbildningens intressen. I de fall som samverkan bedöms gynna ViS och förbundets medlemmar ska styrelsen ta initiativ till samverkan med andra aktörer.

Nätverk
ViS nätverk har stor betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och fungerar som kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen. Nätverken ska aktivt medverka i förbundets påverkansarbete och bidra till att frågeställningar belyses ur olika perspektiv exempelvis vid besvarande av remisser. Nätverken ska bidra till informations- och kunskapsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.