Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2018

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

 • att stimulera pedagogisk utveckling
 • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala
 • myndigheter och organisationer
 • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
 • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
 • att stimulera samverkan på alla nivåer
 • att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
 • att stimulera internationellt samarbete
 • att sprida information till förbundets medlemmar

ViS vision

Världens bästa vuxenutbildning!

ViS löfte till medlemmarna

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft!
ViS

 • Spanar
 • Tolkar
 • Driver
 • Delar

Verksamhetsinriktning 2018

Med utgångspunkt i ovan beskrivet ändamål, vision och medlemslöfte ska förbundet och styrelsen under 2018 betona följande områden.

Påverkansarbete
Förbundet och styrelsen ska fokusera på påverkansarbete och tydliggöra ViS ståndpunkt i
olika frågor som berör vuxenutbildningen genom kontinuerliga kontakter med bland andra
departement, myndigheter, SKL och företrädare för olika utredningar samt besvarande av för
vuxenutbildningen relevanta remisser.

Nätverk
ViS nätverk har betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och ska fungera som
kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper, medverka till att frågeställningar belyses ur olika
perspektiv samt bidra till fortbildning för aktuella yrkesgrupper.

Kommunikation
Styrelsen ska verka för en fortsatt utveckling av intern och extern kommunikation via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev. Styrelsen ska via dessa kommunikationsvägar regelbundet informera om det pågående arbetet samt verka för en ökad dialog med medlemmarna. Aktuell information, som berör vuxenutbildningen, ska spridas fortlöpande och artiklar av mer fördjupande karaktär ska distribueras med regelbundenhet. En ny hemsida ska utvecklas.

Mötesplatser
ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Fysiska mötesplatser ska under året genomföras i form av ViS vuxenutbildningskonferens, ViS vuxenutbildningsdag med seminarier och mingel i Almedalen, Skolledarforum samt kurser och konferenser genomförda av ViS nätverk. ViS ska delta som medarrangör av Skolverkets konferens med anledning av vuxenutbildningens 50-årsjubileum. Styrelsen ges vidare i uppdrag att förbereda för ViS konferens 2019 och medverkan i Almedalen 2019.

Under året ska förbundet och styrelsen sätta särskilt fokus på följande.

Aktuella utredningar och förutsättningar

 • att bevaka och påverka utredningen En väl anpassad vuxenutbildning och verka för ett sammanhållet system för vuxnas lärande, som inrymmer utbildning på olika nivåer och med olika inriktningar samt ger goda kombinationsmöjligheter
 • att analysera och belysa effekterna av regionalt yrkesvux och förutsättningarna för statsbidrag och finansiering av vuxenutbildningen
 • att analysera och belysa hur rätten till behörighetsgivande komvux påverkar vuxenutbildningens utbud och inriktning som helhet
 • att verka för förändring av nuvarande upphandlingssystem
 • att verka för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda utbildningsanordnare

Samverkan mellan politikområden

 • att bevaka frågan om studiestartsstödet och utbildningsplikten och hur det påverkar kommunernas arbete
 • att bevaka frågor rörande samverkan mellan vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen, bl.a. genom att påverka utredningen Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag och att analysera hur uppdrag inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) påverkar vuxenutbildningen

Nyanlända och integration

 • att lyfta fram vuxenutbildningens roll i arbetet med integration och agera proaktivt gällande nyanländas utbildning och etablering
 • att bevaka och påverka valideringsdelegationens arbete

Kompetensförsörjning

 • att verka för att åtgärder vidtas så att det samlade utbudet av utbildning för vuxna ska stödja kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden
 • att verka för att åtgärder vidtas för att säkerställa kompetensförsörjningen, och därmed kvaliteten, inom vuxenutbildningen