Verksamhetsplan

Verksamhetsåret 2023

ViS ändamål

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är ett partipolitiskt obundet och på ideell grund verkande riksförbund. ViS ska, enligt förbundets stadgar, främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande. Detta ska ViS göra genom:

  • att stimulera pedagogisk utveckling
  • att tillvarata vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer
  • att främja kvalitet i vuxenutbildningen
  • att främja infrastruktur, tillgänglighet samt flexibilitet i form och innehåll
  • att stimulera samverkan på alla nivåer
  • att tillhandahålla högkvalitativ kompetensutveckling
  • att stimulera internationellt samarbete
  • att sprida information till förbundets medlemmar

Särskilda fokusområden

Under 2023 inriktas ViS arbete mot följande fokusområden:
1. Strategiskt påverkansarbete ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen centrala frågor ska tydliggöras såväl internt gentemot förbundets medlemmar, som externt gentemot bl a beslutsfattare och myndigheter. På så sätt kan ViS verka proaktivt för en fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning.

2. Kompetensförsörjningsfrågan ViS ska verka för ett komvux för stärkt kompetensförsörjning, som i högre grad kan bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. ViS ska verka för goda planeringsförutsättningar och bättre framförhållning när det gäller de riktade statsbidragen för vuxenutbildningen.

3. Kvalitativ vuxenutbildning ViS ska verka för en kvalitativ vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för såväl kommunala som enskilda utbildningsanordnare. I detta arbete ska fokus ligga på ett systematiskt kvalitetsarbete som innebär att vi verkar för nationella riktlinjer, gällande uppföljning och nyckeltal kring kvalitetsfrågor. Vi vill verka för långsiktighet och hållbarhet i hela kedjan från anskaffning till måluppfyllelse.

4. Kommunikation Intern och extern kommunikation via visnet.se, sociala medier och nyhetsbrev är viktig för förbundet, sett såväl till medlemsnyttan som till möjligheten att påverka utvecklingen av vuxenutbildningen.

Medlemsfokus

ViS ska ytterligare stärka sin position som företrädare för landets vuxenutbildning och därför aktivt arbeta för en positiv medlemsutveckling och verka för att både behålla nuvarande medlemmar och rekrytera nya. En bred medlemsbas ger god legitimitet för ViS uppdrag. Medlemmarnas önskemål gällande framtida verksamhet ska aktivt efterfrågas. För medlemmar ska exklusiva arrangemang erbjudas under 2023.

Påverkansarbete

Ett av ViS kärnuppdrag är påverkansarbete i frågor som rör landets vuxenutbildning. Strategiskt påverkansarbete är också ett av styrelsens särskilda fokusområden under 2023.

Påverkansarbetet innefattar ansvar för kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter och SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar, arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över, vuxenutbildningen. Påverkansarbete sker även genom besvarande av för vuxenutbildningen relevanta remisser.

ViS ska verka för att synliggöra forskning kring vuxnas lärande eftersom det finns en avsaknad av forskning om svensk vuxenutbildning inom flera olika områden, vilket leder till problem att ta ställning till olika förhållanden inom vuxenutbildningen och underlag för förändringar.

Mötesplatser

ViS skapar viktiga fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för vuxenutbildning och vuxnas lärande. Under 2023 planeras primärt följande mötesplatser:
● ViS-konferensen
● Medverkan i Almedalen
● Skolledarforum
● Kurser, konferenser och webbinarier genomförda av ViS nätverk.

Nätverk

ViS nätverk har stor betydelse för förbundets förankring hos medlemmarna och fungerar som kontaktyta gentemot olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen. Nätverken ska aktivt medverka i förbundets påverkansarbete och bidra till att frågeställningar belyses ur olika perspektiv exempelvis vid besvarande av remisser. Nätverken ska bidra till informations- och kunskapsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.

Samverkan

ViS ska analysera förutsättningarna för att öka samverkan med andra organisationer, som på olika sätt verkar för att tillvarata vuxenutbildningens intressen. I de fall som samverkan bedöms gynna ViS och förbundets medlemmar ska styrelsen ta initiativ till samverkan med andra aktörer.