ViS nätverk

ViS organiserar nätverk för olika yrkesgrupper och intressenter inom vuxenutbildningen.

Nätverken bidrar till informationsspridning, fortbildning och erfarenhetsutbyte för aktuella yrkesgrupper.

 

ViS har idag fem aktiva nätverk. Genom nätverken vill vi främja olika intresse- och yrkesinriktningar knutna till vuxenutbildningen. Nätverken medverkar också aktivt i förbundets påverkansarbete, exempelvis vid besvarande av remisser.

De fem nätverken är:

 

SiV – Studie och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen

SiV arbetar för att främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande och omställning i yrkeslivet, genom bland annat möjlighet till bra studie-och yrkesvägledning.  

 

ViSa – Nätverket för administratörer inom vuxenutbildningen 

ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. Vi verkar för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att etablera egna kontaktnät. 

 

Nätverket för vuxnas matematiklärande

Nätverket belyser och sprider kunskap om matematikdidaktiska och allmänna vuxenpedagogiska tankar kring hur vuxenutbildningen kan bidra till ett livslångt lärande. 

 

LiV – Lärande i vuxenutbildningen

LiV  fokuserar på att öka tillgängligheten inom vuxenutbildningen genom tillgång till såväl specialpedagogiskt stöd som enklare anpassningar i vardagen. Vi ser ett stort behov av att lyfta goda exempel på hur man kan utveckla vuxenutbildningen mot en allt större tillgänglighet. 

 

ViSk – Kuratorer inom vuxenutbildningen 

Vårt nätverk för kuratorer inom vuxenutbildningen arbetar främst med nätverkande, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

 

Har du förslag på andra nätverk? Kontakta oss gärna på:  info@visnet.se