ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Nyheter

En rapport från Nordisk konferens i Köpenhamn 25 – 26 april 2022

I april 2022 genomfördes äntligen den nordiska konferens som var planerad till 2020 men fick flyttas fram upp på grund av pandemin. Konferensen arrangerades av NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) med bl.a. Danmarks Pedagogiska Universitet, fackförbundet 3F och vårt eget nätverk. Under konferensen belystes områden kring vuxnas matematiklärande som matematik/demokrati, matematik/språk, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och matematik i arbetslivet. Vårt nätverk deltog med två workshops. En av dem stod Christer Näslund från Borlänge för och han talade om den Borlängemodell han har varit med att utveckla och som kommunen tillämpar för sitt arbete med att säkerställa att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den andra workshopen ansvarade Charlotte Arkenback. Under denna fick deltagarna ta del av och pröva olika digitala verktyg för problemlösning.

Klicka på länken för att ta del av Christers presentation:

Borlängemodellen – Christer Näslund. Länk.

På följande länk finns en rapport om två föredrag som vi fann extra intressanta. Dessa är:

  • IT i matematiken – mirakel eller katastrof – Mogens Niss
  • Räkna med språk – Ann-Charlotte Vennberg

 

Om vårt besök vid Köpenhamns vuxenutbildning, KVUC

Efter avslutad konferens besökte vi Köpenhamns vuxenutbildning, KVUC, på danska kallat Københavns voksenuddannelse där vi träffade lärarna Morten Hedelund Jørgensen och Michael Hegnet Andersen som guidade oss runt och besvarade våra nyfikna frågor om den danska vuxenutbildningen i matematik. En kort rapport från vårt besök finns på denna länk.

 

En rapport från Matematikbiennalen 2022 i Växjö, 31 mars – 1 april 2022


ViS-matematik bevakade och medverkade i årets matematikbiennal. Ta gärna del av våra bidrag genom att klicka på länkarna.

Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon – av Elisabet Bellander och Linda Jarlskog. Länk.

Vuxnas matematiklärande, problemområden och strategier – av Hans Melén. Presentation av bidraget. Länk.

Vad gör du med din tid? Statistik i matematikundervisning med utgångspunkt i elevens vardag – av Charlotte Arkenback Sundström.

Utöver våra egna presentationer fanns det ännu ett inslag som riktade sig mot vuxenutbildningen. Det var Annika Petterson som talade om “Digital aktivitet och återkoppling till matteelever på Komvux”. Länk. (Annika driver idag tillsammans med en kollega forskningsprojekt ” utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande”, se länk.)

 

Verksamhet under hösten 2022

Vid årsskiftet gjordes en del ändringar i matematikkursernas styrdokument, 1 juli genomförs ytterligare förändringar. Vi kommer under tidig höst att inbjuda till en webkonferens för att dela och sprida erfarenheter men också för att ge möjlighet till information och frågor.

Det finns också planer på att följa upp och fördjupa de statistikseminarier som vi genomförde förra året.

Vi ser gärna en dialog med alla intresserade kring andra intressanta områden. Kontakta oss gärna via våra kontaktuppgifter på hemsidan.

 

Matematiknätverket 2022

ViS matematiknätverk – en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete.

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare,
  • skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
  • verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och betydelse i vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen,
  • lyfta frågor som rör vuxnas lärande,
  • lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter,
  • synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer och myndigheter samt
  • verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar och villkor får en mera framträdande roll i lärarutbildningen samt att kompetensutvecklingsmöjligheterna förbättras.

Följ oss gärna på Facebook

Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamhetsplan 2022 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier.  Klicka här för att ta del av tidigare inspelade seminarier.

Ta del av föreläsningar från ALMs konferens år 2021

Adults Learning Mathematics (ALM), spelade in de för samtliga deltagare gemensamma föreläsningarna under sommarens konferens 2021. Klicka här för att ta del av dem.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se