ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande

Nyheter

Seminarium 12 juni 2023, ABF-huset, Stockholm

Ett samtal om bildning och matematik

Få deltagare gör att vi tyvärr måste ställa in seminariet

.

.

Ta del av en artikel  från ett forskningsprojekt publicerad i Forskul med titeln ”Metoder för återkoppling – en kraftfull proffesionskunskap för matematikundervisning inom vuxenutbildningen” av Annika Petterson och Yvonne Liljekvist.

 

.

Kommande seminarium

Språkstörningar och matematiksvårigheter med Lisen Kjellmer

Beskrivning av innehållet i föreläsningen
I föreläsningen går Lisen igenom vad språkstörning innebär och hur vi kan identifiera och förstå olika typer av språkliga svårigheter. Vidare tar föreläsningen upp hur språkstörning relaterar till matematiksvårigheter och till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och autism. Avslutningsvis berörs hur lärare kan arbeta med individer som har språkstörning i matematikundervisningen. Föreläsningen kommer att utgå från barn och ungdomar då detta är Lisens kompetensområde. Kopplingar till vuxna kommer att göras genomgående och deltagarna kommer att få möjlighet att reflektera över hur innehållet i presentationen kan kopplas till deras egna erfarenheter av arbete med vuxna.
 
Om Lisen Kjellmar

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Lisen har arbetat kliniskt med barn och ungdomar med språksvårigheter i över 25 år samt har arbetat som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar. Hon har även arbetat praktiskt i Alingsås kommun som logoped i ett centralt resursteam. Sedan september 2021 arbetar Lisen som forskare och lektor i specialpedagogik på Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Plats: Zoom

Deltagaravgift: 300 kr för ViS-medlemmar, 500 kr för övriga.

Vi återkommer med tid och dag för seminariet.

.

Erfarenheter av förändringarna i matematikens styrdokument (25 april 2023)

NCM som resurs i vuxenutbildningens matematik

Ta del av seminariet på vår Youtubekanal, se länk

Hans Melén inleder med att berätta om ViS-matematik den 25 april 2023:


För drygt ett år sedan genomfördes en del förändringar i styrdokumenten som påverkat vuxenutbildningens matematikkurser. En förenklad betygsskala infördes för grundläggande kurser och i gymnasiekurserna blev det en del förändringar/förskjutningar i kursinnehållet. Senare har också policyn kring betygsättning ändrats.

Vilka problem har man mött och vilka erfarenheter har gjorts?

Seminariet genomfördes med Peter Nyström, föreståndare för NCM. Peter ger också exempel på hur NCM kan vara en viktig resurs i det lokala kvalitetsarbetet för att uppnå bättre matematikresultat.

Läs mer om Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, se https://ncm.gu.se/

Peter Nyström berättar om NCM den 25 april 2023:

 

 

En rapport från Erasmus+ utbyte med Irland. Linda Jarlskog och Elisabet Bellander från matematiknätverket har tillsammans med kolleger från komvux i Lund deltagit i ett Erasmusprojekt. Ett av projektets målsättningar var att identifiera vilka faktorer som leder till framgång och färdigheter, speciellt i matematik. Andra frågeställningar handlade om att utveckla färdigheter för att skapa eller stärka Komvux som en interkulturell och inkluderande vuxenutbildning
Läs deras rapport från resan till Irland 24 – 27 november 2022 här.

 

Ta del av ViS-matematiks inspelade webbinarium med Arne Engström på temat Vuxenutbildningens utmaningar – omvärldsförändring och matematiksvårigheter.

 

Om Arne Engström

Arne Engström är biträdande professor i matematikdidaktik vid Strömstad Akademi och har arbetat i 20 år som lärarutbildare. Hans forskningsområde är låga prestationer i matematik. Han har bland annat varit involverad i Medelsta-studien, en av de största studierna i Sverige av elevers matematikprestationer.

Om webbinariet

Vuxenutbildningens omfattning har ökat under senare år och kommer sannolikt att att fortsätta att öka. Brister i ungdomsskolan, framför allt med ämnet matematik, leder till ett ökande behov hos unga vuxna att få komplettera gymnasiestudierna. Samtidigt som vuxenutbildningen har brister i form av studieavbrott, ökar kraven på flexibilitet och kvalitet. Energikris, ekonomisk nedgång och kriget i Ukraina skapar osäkerhet för de närmaste åren. Matematik fungerar som ett kritiskt filter i skolsystemet. Elever inom vuxenutbildningen har ofta skolmisslyckanden bakom sig med lågt självförtroende och en ängslan inför matematik. De flesta elever i grundskolan med stora svårigheter i matematik tillhör gruppen svagbegåvade. I föreläsningen ges en bred genomgång av fenomenet matematiksvårigheter.

 

Ta del av ViS-matematiks bidrag till ViS konferens 10 – 11 oktober 2022

ViS-matematik organiserad två bidrag till ViS konferens. Det ena bidraget stod Håkan Lennerstad för och den andre föreläsaren var Mohamed Chaib. Ta gärna del av Lennerstads presentation och en kortfattad information om Chaibs föredrag genom följande länkar:

Håkan Lennerstads presentation

Information om Mohamed Chaibs föredrag

En rapport från Nordisk konferens i Köpenhamn 25 – 26 april 2022

I april 2022 genomfördes äntligen den nordiska konferens som var planerad till 2020 men fick flyttas fram upp på grund av pandemin. Konferensen arrangerades av NVL (Nordisk Netværk for Voksnes Læring) med bl.a. Danmarks Pedagogiska Universitet, fackförbundet 3F och vårt eget nätverk. Under konferensen belystes områden kring vuxnas matematiklärande som matematik/demokrati, matematik/språk, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och matematik i arbetslivet. Vårt nätverk deltog med två workshops. En av dem stod Christer Näslund från Borlänge för och han talade om den Borlängemodell han har varit med att utveckla och som kommunen tillämpar för sitt arbete med att säkerställa att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den andra workshopen ansvarade Charlotte Arkenback. Under denna fick deltagarna ta del av och pröva olika digitala verktyg för problemlösning.

Klicka på länken för att ta del av Christers presentation:

Borlängemodellen – Christer Näslund. Länk.

På följande länk finns en rapport om två föredrag som vi fann extra intressanta. Dessa är:

  • IT i matematiken – mirakel eller katastrof – Mogens Niss
  • Räkna med språk – Ann-Charlotte Vennberg

 

Om vårt besök vid Köpenhamns vuxenutbildning, KVUC

Efter avslutad konferens besökte vi Köpenhamns vuxenutbildning, KVUC, på danska kallat Københavns voksenuddannelse där vi träffade lärarna Morten Hedelund Jørgensen och Michael Hegnet Andersen som guidade oss runt och besvarade våra nyfikna frågor om den danska vuxenutbildningen i matematik. En kort rapport från vårt besök finns på denna länk.

En rapport från Matematikbiennalen 2022 i Växjö, 31 mars – 1 april 2022
ViS-matematik bevakade och medverkade i årets matematikbiennal. Ta gärna del av våra bidrag genom att klicka på länkarna.

Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon – av Elisabet Bellander och Linda Jarlskog. Länk.

Vuxnas matematiklärande, problemområden och strategier – av Hans Melén. Presentation av bidraget. Länk.

Vad gör du med din tid? Statistik i matematikundervisning med utgångspunkt i elevens vardag – av Charlotte Arkenback Sundström.

Utöver våra egna presentationer fanns det ännu ett inslag som riktade sig mot vuxenutbildningen. Det var Annika Petterson som talade om ”Digital aktivitet och återkoppling till matteelever på Komvux”. Länk. (Annika driver idag tillsammans med en kollega forskningsprojekt ” utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande”, se länk.)

 

Matematiknätverket 2023

ViS matematiknätverk – en resurs för inspiration och stöd till olika yrkeskategorier i arbetet med kvalitetssökande utvecklingsarbete.

Syftet med nätverket är bland annat att:

  • skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare,
  • skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund,
  • verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och betydelse i vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen,
  • lyfta frågor som rör vuxnas lärande,
  • lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter,
  • synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer och myndigheter samt
  • verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar och villkor får en mera framträdande roll i lärarutbildningen samt att kompetensutvecklingsmöjligheterna förbättras.

Följ oss gärna på Facebook

Verksamhetsplan 2023 

Verksamhetsberättelse 2022 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Detta område har hög aktualitet för matematiknätverket. Alldeles nyligen utkom en kunskapsöversikt från Skolverket med titeln ”Att ställa frågor och söka svar”.

I kunskapsöversikten beskrivs/definieras begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vikten av att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med dessa. Andra intressanta delar i översikten är exempelvis begreppet praktiklitteracitet och vad en professionsutveckling innebär.

En av våra nätverksmedlemmar, Christer Näslund har det senaste året haft täta kontakter med både Skolverket och forskare, Christer har också ingått som referensperson mot Skolverket i arbetat med framtagandet av den nya översikten. I Borlänge, där Christer är förste-lärare vid vuxenutbildningen, arbetar man nu intensivt med det praktiska genomförandet. Matematiknätverket för gärna en dialog kring det praktiska arbetet med intresserade lärare och skolledare, kontakta christer.naslund@borlange.se

Träffa forskare och vuxenutbildare inom vuxnas matematiklärande genom virtuella seminarier

Adults Learning Mathematics (ALM), som är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik, erbjuder en serie virtuella seminarier.  Klicka här för att ta del av tidigare inspelade seminarier.

Medlemskap

Arbetar du med matematik på en arbetsplats som är medlem i ViS, är du automatiskt medlem även i nätverket.

Kontakta oss

Arbetsgruppen i ViS-matematik

Hans Melén

sammankallande

Stockholm

070-83 07 464

hans.melen@visnet.se

Linda Jarlskog – styrelseledamot i ALM

Lund

073-52 23 420

linda.jarlskog@lund.se

Christer Näslund

Borlänge

christer.naslund@edu.borlange.se

Tomas Näslund

Östhammar

tomas.naslund@edu.osthammar.se

Monika Lundberg

Sundsvall

monika.lundberg@sundsvall.se

Elisabet Bellander

Lund

elisabet.bellander@lund.se