Resurser

ALM  Adult Learning Mathematics

ALM är ett internationellt forskningsforum som sammanför forskare och vuxenutbildare i matematik. ALM:s syfte är att vara en katalysator för utveckling och spridning av aktuell forskning och “best praxis” inom vuxnas matematiklärande. ALM vill också stärka vuxenutbildares yrkesidentitet och föra en dialog om yrkes- och vardagslivets matematik.  För ViS-matematik är ALM en av de viktigaste källorna till aktuell forskning om matematikundervisning av vuxna och vuxnas matematiklärande. Varje sommar anordnar ALM en konferens där vuxenutbildare i matematik och forskare utbyter erfarenheter och kunnande.

ENCELL  Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande  OBS! om länken krånglar kan du själv pröva att skriva in webadressen http://center.hj.se/encell.html

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, inrättat på initiativ av regeringen. Encell har stiftelsen Högskolan i Jönköping som huvudman och Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) som värdorganisation.

EPALE Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa i vilken samarbetspartners kan sökas. EPALE är en del av Europeiska kommissionens program Erasmus+.

LiU (Linköpings universitet)  Matematiska institutionen

Matematiska institutionen vid Linköpings universitet bedriver en hel del aktiviteter och forskning som kan vara av intresse för vuxenutbildare i matematik.

LiU  (Linköpings universitet) vuxenpedagogik

Vid Linköpings universitet finns det en avdelning för vuxenpedagogik.

Matematiklyftet genom skolverkets hemsida

Klicka på länken så kommer du direkt till de uppdaterade modulerna för vuxenutbildningen. En ny modul om matematiksvårigheter har ersatt en tidigare. En annan nyhet är att NCM håller på att spela in pedagogiska filmer som komplement till några av modulerna. (2015-12-22).

Mimer  Nationellt program för folkbildningsforskning

Mimer är organiserat som ett nätverk av folkbildningsforskare från olika discipliner och lärosäten samt av folkbildare från hela landet. Mimer har sin bas inom avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.

NCM  Nationellt centrum för matematikutbildning

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) har regeringens uppdrag att samordna, stödja, utveckla, genomföra och följa upp insatser som befrämjar svensk matematikutbildning i förskola, skola och vuxenutbildning. Det ger ut en tidskrift för matematiklärare (Nämnaren). NCM har en mycket innehållsrik webbplats med intressant och användbart material och inspiration för alla matematiklärare.

PIAAC

The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) developed and conducts the Survey of Adult Skills. The survey measures adults’ proficiency in key information-processing skills – literacy, numeracy and problem solving in technology-rich environments – and gathers information and data on how adults use their skills at home, at work and in the wider community.

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Detta gör de bland annat genom att systematiskt sammanställa forskningsresultat och göra dem tillgängliga för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet.

SMaL  Sveriges matematiklärarförening

Sveriges Matematiklärarförening, SMaL, är föreningen för alla som undervisar i matematik från förskola till högskola.Bland annat organiserar SMaL utmärkta fortbildningsdagar i Mullsjö varje sommar.

SMDF  Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

SMDF består av forskare, forskarstuderande och andra forskningsintresserade inom matematikdidaktik och verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelse för utbildning i matematik på alla nivåer.

Valideringsdelegationen

Valideringsdelegationens övergripande mål är att organisera och genomföra utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.

VOX  Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

VOX är en nationell organisation för kompetenspolitik underordnad norska Kunskapsdepartementet. En central uppgift för VOX är att arbeta för att öka delaktigheten i förenings- och arbetsliv genom att stärka vuxnas kompetens. VOX har också uppdrag for andra departementen och offentliga organisationer.