Rundabordssamtal från ViS konferensen, en sammanfattning

Runda-bord-samtal- från ViS konferensen

Under ViS konferensen den 10-11 oktober 2022 genomfördes runda bord samtal. Detta har nu har sammanställts för medlemmarnas räkning och sammanställningen av runda bordssamtalen visar på både intressanta och bra synpunkter.

Fråga: Vilka utmaningar/möjligheter ser ni för komvux som kompetensförsörjare?

ViS sammanställning visar att många samtal har kretsat kring finansieringsformen och oförutsägbarheten i statsbidragen men även att urvalsreglerna slår fel vilket leder till sämre söktryck till bristyrkena. Vidare framhåller flera runda-bord -samtal att det överlag är svårt att få igång ett samarbete med olika branschorganisationer vilket i sin tur begränsar samarbetet kring APL platser.

Fråga: Hur kan de långsiktiga förutsättningarna för yrkesutbildningar inom komvux förbättras?

ViS sammanställning visar att många samtal har kretsat kring strukturer med förslag på planeringshorisont på flera år men även ett statligt ansvar för jämlik vuxenutbildning samt även dimensioneringen av den. Vidare framhåller flera runda-bord-samtal att man bör prioritera de som vill läsa till bristyrken genom att ändra urvalsreglerna för att det ska bli lättare att ändra yrkesbana. Samtidigt framhåller flera att det behövs en statushöjning gällande yrkesvux nationellt då det finns okunskap kring komvux.

Fråga: Vad ser ni som viktigast för en ny utbildningsminister att ta tag i gällande komvux framöver?

ViS sammanställning visar att flera runda-bord-samtal har kretsat kring ett förstatligande av komvux där samma regler ska gälla för alla. Vidare framhålls finansieringsstrukturen samt en ökad frihet i yrkesvux för att använda statsbidragen där de främst behövs.

Fråga: Vilka frågor ska ViS driva framöver gentemot beslutsfattare och myndigheter?

ViS sammanställning visar att flera runda-bord-samtal har kretsat kring finansiering, strukturer och långsiktighet. Sammanställningen visar att man vill ta bort korta statsbidrag då det skapar ineffektivitet och att man bör satsa tydligt på statsbidrag kring bristyrken. Vidare framhålls att man bör se över ett gemensamt administrativs system för finansiering som i sin tur leder till ett gemensamt kvalitets- och uppföljningssystem.

Sammanfattning

ViS ser väldigt tydligt att många lyfter kompetensförsörjningsfrågan men även hållbarhetsfrågan. Viktiga synpunkter som också kommit fram under samtalen handlar om finansieringsmodellen gällande statsbidrag men även urvalsregler till komvuxutbildningar – det finns ett antal förslag till ändringar i regleringen, som skulle kunna stärka vuxenutbildningens förutsättningar i arbetet med kompetensförsörjningen.

En viktig del i detta handlar enligt ViS om att kommuner behöver få bra förutsättningar för att bedriva hållbarhet och kvalitet över tid. Långsiktigheten behöver förstärkas, den är lika viktig som flexibiliteten. Vuxenutbildningens roll inom landets kompetensförsörjning kommer att vara betydande en lång tid framöver, vilket ökar vikten av frågorna.

Den höga förändringstakten vi ser på arbetsmarknaden ger ett tydligt behov av ett livslångt lärande och här har vuxenutbildningen en viktig roll och plats. Då behöver både bra strukturer, hållbarhet och flexibilitet finnas med i de långsiktiga förutsättningarna.

ViS tackar för alla värdefulla synpunkter och inspel! Vi kommer att ta med oss dessa till nästa års arbete!