ViS Synpunkter på tilldelningsbesluten gällande Regionalt Yrkesvux 2024

Med anledning av förra veckans tilldelningsbeslut avseende statsbidragen för Regionalt Yrkesvux 2024 så har VIS skickat in en skrivelse till utbildningsdepartementet för att påpeka de uppenbara bristerna i det nuvarande systemet och i dess tillämpningar.

I flera av landets tillväxtregioner blev tilldelning i de olika statsbidragen omkring 60% av det sökta beloppet, vilket tydligt indikerar att det bedömda behovet av platser inom yrkesutbildningarna överstiger utfallet i den fördelningsnyckel som används för att styra tilldelningen.

ViS förslag på förbättringar framöver:

  • Rent akut så behövs det extra tilldelning av platser snarast för att planerade starter under 2024 skall kunna genomföras utifrån de faktiska kompetensbehoven.
  • Fördelningsnyckeln för statsbidragen måste revideras, alternativt så måste man manuellt justera upp bidragen för kommuner i stark tillväxtfas för att säkerställa kompetensförsörjningen. Särskild hänsyn bör här tas till stora nyetableringar eller företagsnedläggningar lokalt – att basera besluten på bristindex som är ett par år gamla kan ge väldigt skeva utfall.

Den pågående Yrkesvuxutredningen adresserar flera av problemen, men innan den presenteras och eventuella förslag där blir verklighet så anser vi att man, inom befintligt regelverk, snabbt bör justera fördelningsnyckelns utfall med hänsyn tagen till de många pågående stora etableringarna runt om i landet.

Inskickad skrivelse om Statsbidragen för Regionalt Yrkesvux 2024 (1)