ViS besvarar en artikel från Sveriges Lärares skolformsförening  i följande text

Den 6 juli 2023 skriver Sveriges Lärares skolformsförening ”Stoppa systemet med entreprenader inom Komvux”

Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för vuxenutbildare och representerar idag offentliga och privata vuxenutbildare över hela Sverige.

Sveriges lärare konstaterar att den kommunala vuxenutbildningen (komvux) är alltför viktig för samhället, inte minst för de drygt 400 000 studerande som deltar, för att tillåtas vara en experimentverkstad. ViS instämmer i, att vuxenutbildningen är viktig både för samhället och för de drygt 400 000 studerande som deltar i vuxenutbildningen. Dock anser ViS att debatten behöver flera perspektiv på frågor om vuxenutbildningens organisering och förutsättningar.

Att stoppa systemet med entreprenader inom komvux skulle innebära ett systemskifte för vuxenutbildningen med flera negativa konsekvenser. Vuxenutbildningen har genom åren utvecklats till en flexibel och dynamisk utbildning med många studieformer, inriktningar och ett stort utbud av kurser och utbildningar. Kommunerna och regionerna skulle endast med stor svårighet kunna möta utbildningsbehoven och variationer relaterade till migration och konjunktur utan entreprenader. Det skulle även medföra en kostnadsökning som inte per automatik skulle synas i resurser för eleverna. Därtill skulle man gå miste om en väl upparbetad branschanknytning som finns hos leverantörerna.

Ett komvux med flera driftsformer behöver inte innebära försämrad likvärdighet och kvalitet. Ett stort ansvar ligger dock på den upphandlade huvudmannen. Det behövs en gedigen beställarkompetens i vad som ska upphandlas, hur de upphandlade utbildningarna ska resurssättas samt hur den upphandlade utbildningen ska följas upp. Beställarkompetens har skrivits fram i flera statliga utredningar och ViS har lyft behovet av stödmaterial och nationella riktlinjer i remissvar.

ViS anser också att så kallade prisupphandlingar med lägsta pris oftast är ett problem, eftersom risken att utbildningen inte får de resurser som krävs ökar. Högsta förvaltningsdomstolen har också slagit fast att ”golvpriser” som sätter lägsta pris för tjänsten inte får användas och då återstår de som kallas kvalitetsupphandlingar. Fasta priser och en mervärdesmodell ger tydliga, utvärderingsbara och uppföljningsbara kriterier. Oavsett driftsform behöver huvudmannen driva ett systematiskt kvalitetsarbete med professionella och gedigna uppföljningar av utbildningarna med fokus på måluppfyllelse. KLIVA-utredningen visar att uppföljning av egenregi och entreprenad inte alltid sker på likvärdiga sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att vuxenutbildningen är en politiskt styrd verksamhet. Reglering av vuxenutbildningen och val av driftsform grundar sig i politiska beslut, både i riksdagen och i kommunerna. Det vi ser i verkligheten är ett resultat av de regler och beslut som vuxenutbildningen har att förhålla sig till.

Sveriges lärare konstaterar att ”en väl utbyggd vuxenutbildning av hög kvalitet ger fler chanser i livet, möjligheter till att byta bana eller till att utveckla nya färdigheter – möjligheter som är viktiga för att upprätthålla och utveckla vårt demokratiska samhälle”. ViS instämmer i detta och betonar behovet av långsiktiga, ekonomiska förutsättningar. ViS driver frågan om revidering av statsbidragsnivåerna inom regionalt yrkesvux Likaså behöver statsbidragen en helt annan långsiktighet än vad som är nu gällande. ViS har också föreslagit riksprislistor som en utgångspunkt för likvärdiga resurser i övriga delar inom vuxenutbildningen.

Under senare år har det tagits vissa kliv framåt avseende forskning om vuxnas lärande vilket ViS ser som positivt. Därtill finns dock behov av att lärare förbereds för arbete inom komvux. Regeringen har tillsatt en utredning om lärarutbildningen men saknar fokus på vuxenutbildningen. Med ökad kompetens hos vuxenutbildningens medarbetare i kombination med relevant styrning och adekvat resurstilldelning kan komvux vara just så viktig som den behöver vara.

Vis styrelse

Sveriges Lärares skolformsförenings debattartikel

ViS replik