Matematiknätverket bjuder in till samtal om kompetensutveckling kring vuxnas matematiklärande

Den 11 februari samlas representanter från universiteten i Göteborg och Linköping, Nationellt centrum för livslångt lärande, Nationellt centrum för matematikutbildning och Bildningsrådet för att tillsammans med nätverksgruppen samtala kring matematikens situation och resultat inom vuxenutbildningen.

I anslutning till de konferenser som nätverket genomför har vi kommunicerat med många matematiklärare och skolledare och bl.a. noterat följande:

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring vuxnas matematiklärande. Utbudet av kurser/konferenser är mycket begränsat.

Många matematiklärare har få eller inga ämneskollegor vilket gör att möjligheterna till utveckling och kollegialt lärande är små.

Det finns många lärare som är verksamma inom vuxenutbildningen och som har en mycket kort erfarenhet av vuxenutbildning. Dessa är är i stort behov av grundläggande kunskaper om vuxnas lärande i allmänhet och i matematik i synnerhet.

Vuxenutbildningens matematikresultat ger anledning till oro. Resultaten i PIAAC, som delvis berör matematiken, visar att det finns en växande grupp som presterar under en acceptabel nivå.

Utifrån dessa bakgrundsfaktorer vill vi undersöka vilka möjligheter som finns att, med gemensamma krafter, arrangera relevant kompetensutveckling.

Matematiknätverket tar tacksamt emot synpunkter och förslag, kontaktuppgifter finns på vår sida här på hemsidan. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras där.