Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna

Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna påtalar ViS i en skrivelse till Skolverket.

Regeringen har i vårändringsbudget för 2020 föreslagit att anslaget Statligt stöd till
vuxenutbildning ökas med 675 000 000 kronor. Argumentet för den föreslagna satsningen är att ”kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning till individer som varslats om uppsägning till följd av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, och därför behöver utbilda sig för att få ett nytt arbete, behöver förbättras och antalet platser behöver byggas ut.” I förslaget ligger att staten bör finansiera samtliga platser i regionalt yrkesvux under 2020 och tillföra medel för att möjliggöra fler helårsplatser än vad som nyttjades 2019.

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, ser positivt på den föreslagna satsningen och menar att vuxenutbildningen med detta kan bli ett ännu kraftfullare verktyg för att hantera den problematiska situation på arbetsmarknaden som coronapandemin ger upphov till. Detta förutsätter dock att kommunerna snabbt kan ta del av den satsning som görs. Det krav på kommunal medfinansiering av regional yrkesvux som hittills har funnits har i många fall begränsat det antal platser som samverkande kommuner har sökt. När nu kravet på kommunal medfinansiering föreslås tas bort, och ytterligare medel för yrkesvux tillförs, måste kommunerna ges möjlighet att utöka sina yrkesvuxvolymer. ViS ser det därmed som angeläget att Skolverket omgående förbereder för att samverkande kommuner ska kunna komplettera sina tidigare ansökningar. Snabba beslut om utökat antal platser är en förutsättningar för att kommunerna på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna möta det kraftigt utökade behov av kompetensutveckling och omskolning som är att vänta.

Skrivelsen