Möte med betygsutredningen

ViS kärnverksamhet är att bevaka och påverka viktiga frågor för vuxenutbildningen.
Styrelsen har träffat Betygsutredningen som har i uppdrag att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen gav en god bild av var man står i arbetet just nu och vi hade mycket bra diskussioner kring hur frågan om ämnesbetyg påverkar vuxenutbildningen. Styrelsen lyfte särskilt fram att flexibiliteten inom vuxenutbildningen inte får äventyras, att vuxenutbildningen har ett delvis annat uppdrag än gymnasieskolan, vilket måste avspeglas i regelverket, och att hänsyn måste tas till att vuxenutbildningens breda målgrupper har olika syften med sina studier och därmed också olika behov och nytta av betygen.