Dialogmöte med Erik Scheller, statssekreterare på utbildningdepartementet

I samband med att regeringen presenterade sin vårändringsbudget under veckan, träffade ViS styrelse statssekreterare Erik Scheller för ett dialogmöte. Ett stort fokus på mötet blev naturligtvis de satstningar som man genomför just nu med med bl a 400 miljoner kronor till regionalt yrkesvux. ViS välkomnar denna satsning, då regionalt yrkesvux är helt avgörande när det gäller kompetensförsörjningsfrågan i Sverige. Samtidigt efterfrågar ViS en ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar när det gäller denna typ av satsningar, då det ofta är väldigt långa ställtider från då beslut fattas i riksdagen till dess att kommunerna vet vilken tilldelning det blir. Något annat som ViS styrelse lyfte med statssekreteraren var behovet av översyn av statsbidragsnivåerna för regionalt yrkesvux, då dessa inte har ändrats på ca 10 år.

Vidare fördes en dialog kring regeringens förslag på 100 miljoner kronor till sfi för ukrainska medborgare. ViS styrelse betonade vikten av att regeringen därmed snabbt behöver ändra i förordningen för kommunal vuxenutbildning (2011:1108), så det blir tydligt hur kommunerna kan erbjuda sfi till personer som omfattas av massflyksdirektivet.

Statssekreteraren var också nyfiken på hur arbetet går ute i kommunerna, när det implementeringen av den nya lagstiftningen kring planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt arbetet med Skolverkets regionala planeringsunderlag.

ViS styrelse tackar för ett givande möte med Statssekreteraren Erik Scheller och departementssekreterare Christina Hassel, och ser fram ett fortsatt gott samarbete framöver.