Dialogmöte med Studiemedelsutredningen

Förhandlingar mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har med bakgrund av detta beslutat om tre interna bokstavsutredningar, där den ena berör ett nytt och parallellt studiestöd, för att genomföra partsöverenskommelsen.

I utredningsuppdraget ligger att föreslå hur ett nytt offentligt studiestöd ska utformas och regleras ändamålsenligt och samhällsekonomiskt effektivt och kostnadseffektivt. Utredningen ska bland annat ta i beaktande hur det nya stödet förhåller sig till det reguljära studiestödssystemet, föreslå kriterier för vem som omfattas av ett nytt och parallellt offentligt studiestöd och vilka utbildningar som kan omfattas samt bedöma hur efterfrågan på utbildning och validering, inom olika utbildningsformer, kan komma att påverkas av införandet av det nya studiestödet.

ViS har, tillsammans med ett antal andra organisationer, deltagit i ett dialogmöte med Studiemedelsutredningen och gavs då möjlighet att lyfta fram aspekter som vi anser är viktiga i utredningsarbetet. Vi följer och bevakar det fortsatta utredningsarbetet och återkommer med mer information längre fram.