Framtidens betygshantering

 

Jennie Sjögren, ViS och Suzanne Sandberg, stadsarkivarie

Jennie Sjögren från ViS styrelse, deltog i konferensen Framtidens betygshantering 10 februari 2023.  Medverkade gjorde också SKR, Digg, Skolverket, UHR samt representanter för Beda och Samrådsgruppen med ansvar för Bevara eller gallra 2.

Jennie belyste Vuxenutbildningens utmaningar kring handhavandet av de olika typer av betygsdokument som Vuxenutbildningen hanterar både vid själva utfärdandet men också utifrån behovet av att ha tillgång till dem vid studieplanering, behörighetsbedömning och utfärdande av examens/slutbetyg.

Jennie lyfte särskilt fram Vuxenutbildningens särart med kontinuerliga starter vilket leder till kontinuerlig betygssättning i stället för periodiserad så som det är i grundskola och gymnasium. Vuxenutbildningens olika sätt att anordnas mellan kommunerna så som olikheter mellan om man har egen regi eller inte samt om man har utbildning på entreprenad eller inte försvårar betygshanteringen ytterligare. Lägg därtill att även arbetsmarknadsutbildningar, Kriminalvård och Folkhögskolor som egna huvudmän bedriver utbildning motsvarande komvux och sätter betyg.

Komplexiteten bidrar till att kommunmedborgare har svårt att få fatt i sina betyg samt att Vuxenutbildningens medarbetare får lägga mycket tid på detektivarbete för att hjälpa individer att få tag i dem. Även kommunernas arkivarier lägger mycket arbetstid på att lagra betygen samt att plocka fram dem. Sydarkivera har uppskattat att kommunarkiv sammantaget runt i Sverige lämnar ut cirka 200 betyg dagligen. Notera att betyg som lämnas ut via skolor tillkommer och inte är medräknade i siffran.

Konferensen var överens om att det behövs en nationell betygsdatsbas för lagring av betygsdokument, för alla utbildningsformer i Sverige. Det skulle vara en databas som kommunmedborgaren själv kan logga in i och få ut samtliga sina betyg och intyg. Med ett livslångt lärande och kontinuerlig vidareutbildning är det extra viktigt att det finns ett ställe för insamlingen. Det är också viktigt att Vuxenutbildningens medarbetare får tillgång till denna betygsdatabas för att i sitt arbete på bästa sätt kunna stödja kommunmedborgaren samt att effektivisera sitt arbete.

Beda skulle kunna bli denna databas, men för det så behöver UHÄs uppdrag utökas. Det behövs även ändring av lagstiftning för att kommunerna ska kunna använda sig av databasen. Det behöver även göras obligatoriskt att rapportera till Beda, idag är det frivilligt och endast 63% av Vuxenutbildningsanordnarna rapporterar sina betyg till Beda.

Mikael Svensson från SKR, lyfte behovet av att digitalisera betygshanteringen i alla skolformer. Han vittnar om att kommuner står redo att signera digitalt men för det krävs e-arkiv och uppdaterad lagstiftning. Jennie Sjögren har som rektor i Sundsvalls kommun arbetat fram en automatiserad process för hantering av betygskataloger och berättade under konferensen om detta arbete. Såväl elever som medarbetare främjas av det nya digitala arbetssättet. Lärare signerar med e-legitimation, katalogerna går automatiskt över till godkännande i det elevadministrativa systemet samt arkiveras automatiskt digitalt i kommunens e-arkiv. Jennie Sjögren belyser problematiken kring att det inte finns en svensk standard kring denna typ av överföring och Skolverkets Rickard Walls instämde kring detta och lyfte arbetet med FFIS
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/forum-for-informationsstandardisering-i-skolvasendet/ffis-arbetsgrupper
Jennie Sjögren håller med Mikael Svensson om att lagstiftningen kring digitaliseringen måste förbättras. DiGG, Karolin Kuhn, deltog också på konferensen och stödjer det arbete som konferensen belyser.

Tack för en givande konferens som vi hoppas leder till förändring.