Möte med utbildningsdepartementet om betygsutredningen

Möte med utbildningsdepartementet

Den så kallade Betygsutredningen föreslog ämnesbetyg. Med anledning av ViS avvisande remissvar bjöds vi in till ett möte med Utbildningsdepartementet 17 februari. ViS representerades av några från styrelsen, matematiknätverket samt nätverket för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning (SiV). Mötet leddes av chefen för gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Christina Månberg.

Det blev ett bra möte med viktiga inspel som belyste frågan om ämnesbetyg ur olika professioners perspektiv. Vi diskuterade för- och nackdelar med att ha olika system i gymnasieskola och komvux och hur lärares undervisning och bedömning påverkas och skiljer sig mellan skolformerna. ViS betonade betydelsen av studie- och yrkesvägledning i komvux liksom de särskilda utmaningar som finns i ämnet matematik.

Det är också av största vikt att en eventuell reform bereds noggrant och att vuxenutbildningens medarbetare ges goda förutsättningar att implementera eventuella förändringar. Gott om tid och stöd behövs.

Tack för ett givande och bra möte.