Möte på Utbildningsdepartementet om yrkesvux

Representanter från ViS styrelse var 29 mars inbjudna till Utbildningsdepartementet för att träffa statssekreterare Kristina Persdotter och föra en dialog om framtidens yrkesutbildning inom komvux. Förutom Simon Dahlgren och Marie Egerstad från ViS, deltog även representanter från Svenskt Närlingsliv, SKR och LO. Utbildningsdepartementet efterfrågade ViS synpunkter på hur yrkesutbildningen för vuxna och regionalt yrkesvux kan utvecklas, bl a fördes samtal kring dessa frågor:
– Hur fungerar regionalt yrkesvux idag?
– Hur bör regionalt yrkesvux, i synnerhet statsbidraget för regionalt yrkesvux förändras?
– Hur kan arbetsgivare i högre grad bli delaktiga i yrkesutbildningen för vuxna?

ViS lyfte vikten av att behålla det riktade statsbidraget för regionalt yrkesvux, men betonade samtidigt betydelsen av att bättre planeringsförutsättningar behövs för att långsiktigt kunna stärka kompetensförsörjningen i Sverige. Som exempel nämndes att statsbidraget för regionalt yrkesvux bör vara möjligt att söka för flera år i taget. Idag är det många kommuner som inte vet om man har finansiering för hela utbildningskostnaden för lite längre och dyrare utbildningar, såsom kombinationsutbildningar. Vidare redogjorde ViS kring problematiken om att statsbidraget är uppdelat i flera olika potter, och att det med fördel kunde ”klustras” för att öka flexibiliteteten och nyttjandegraden av statsbidraget. ViS påtalade också problematiken kring medfinansieringskravet, i samband med rekryteringen av elever utanför samverkansområdet. Vidare efterfrågas ett förenklat ansöknings-och redovisningsförfarande av statsbidraget för regionalt yrkesvux. ViS lyfte också att effekterna över de nya urvalsreglerna hade fått den effekt som tidigare varit önskvärd, nämligen att öppna upp vuxenutbildningen för fler yrkesväxlare. ViS lyfte också frågan om möjligheterna att införa förkunskapskrav till yrkesutbildningar.

ViS påtalade också vikten av att staten fortsätter satsa på yrkesutbildningar för vuxna, och att yrkesvux har en avgörande roll för Sveriges framtida kompetensförsörjning. Enligt Skollagen har ju numera också vuxenutbildningen som mål att utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. ViS resonerade kring vikten av att synliggöra yrkesvux mer som utbildningsform. Många kommuner och huvudmän behöver reflektera över vad det faktiskt innebär att utgöra en bas för kompetensförsörjningen.

Avslutningsvis kan ViS också rapportera att Kompetensförsörjningen står högt upp på agendan för ViS under det kommande året, då man har identifierat detta som ett viktigt fokusområde. Håll er därför gärna uppdaterade via ViS facebook-sida och Linked In för att ta del av de aktiviteter som kommer att genomföras på området.