Samråd med Skolverket om bred översyn av svenskämnet

Den 1 oktober representerade Polina J. Larsson Vuxenutbildning i Samverkan i Skolverkets samråd kring den breda översynen av svenskämnet. Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, RiksLISA,  Skolledarförbundet, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Sveriges kommuner och regioner, Svensklärarföreningen och Waldorfskolefederationen var också medbjudna till samrådet.

Mötet började med Skolverkets presentation av ett utkast till förslag som berörde ämnesförändringar på flera nivåer. Utkastet är fortsatt under arbete och kan därför inte presenteras än. Samrådet fortsatte med tid för frågor, reflektioner och medskick inför fortsatt arbete i form av en lista på förhoppningar och farhågor.

Under mötet fokuserade ViS på övergångar mellan olika stadier i vuxenutbildningen, yrkessvenska, utformning av stödmaterial riktat mot vuxna, frågor om lärarnas kompetensutveckling och kompetensväxling, poängsättning av kurserna (i relation till CSN-finansiering), ändringar i lärarutbildningen med större fokus på vuxenpedagogik samt på arbete med vuxnas litteracitet och språkinlärning.

Det färdiga förslaget kommer att presenteras för regeringen och därmed offentliggöras den 15/12.
Mer om uppdraget finns att läsa på regeringens hemsida under ”Uppdrag om en bred översyn av svenskämnena”.  https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/11/uppdrag-om-en-bred-oversyn-av-svenskamnena/