Samråd om elevhälsa

Jussi, Anna och Michaela från ViS styrelse träffade 17 mars Skolverket för samråd kring stöd till elever under rubriken elevhälsa. Följande frågeställningar utgjorde agenda:

Hur är elevhälsan respektive stödet organiserat i landets komvuxverksamheter? (OBS, Komvux som särskild utbildning ska inte ingå i studien)

  • Hur har ni hanterat begreppsapparaten i era undersökningar? Vi förstår det som att kommunernas använder olika begrepp för elevhälsa och stöd så som ”elevstöd”, ”elevhälsa”, ”extra stöd” och ”anpassat stöd”?
  • I vilka former erbjuder kommunerna elevhälsa och stöd inom komvux? (t.ex. med avseende på bl.a. kompetenser, tillgång etc.)
  • Vilka behov av elevhälsa och stöd finns inom komvux olika skolformsdelar?
  • Vilka elevgrupper inom komvux erbjuds elevhälsa och stöd?
  • Hur väl möter kommunerna elevernas behov av elevhälsa och stöd?

Inledningsvis problematiserade ViS begreppen relaterade till stöd och att det finns behov av en mer korrekt användning. Därtill tecknades en bild av stora olikheter i organisering mellan kommuner och i sådan omfattning att det inte kan förklaras av skilda behov. Sannolikt beror det på brist på behovsanalys och behovsanpassad organisering. En faktor som riskerar att försvaga elevers möjligheter till stöd finns i den otydlighet i det pedagogiska ledarskapet mellan huvudman och utförare som kan uppstå i praktiken i de fall huvudmannen upphandlar hela eller delar av verksamheten.

ViS menar att behoven av stöd är stora givet målgruppen för komvux. Elever som kommer direkt från gymnasieskolan, elever med annan språklig bakgrund, kort formell utbildningsbakgrund, tidigare skolmisslyckanden mm. Ej tillgodosedda behov av stöd tror ViS är en av orsakerna till att många elever avbryter sina studier inom komvux. Det är också viktigt att inte missa att en elev som börjar på grundläggande eller gymnasiala kurser kan ha kort skolbakgrund och hunnit öka sina studiefärdigheter i sådan omfattning att studier kan ske effektivt och självständigt. Detta är särksilt viktigt inom komvux där antalet timmar i klassrum kan vara lågt och förutsätta mycket arbete på egen hand. Inom gruppen som studerar på distans finns det också risk att stödet brister och göms bakom ”distans är inte för alla”.

Behoven bedöms finns i allt från stöd i att hålla ihop skolsituationen till läs- och skriv. Bland stödinsatser som kan utgöra goda exempel är specialpedagog i både konsultativ roll och elevnära arbete och kurator för hjälp att hitta stöd utanför skolan. ViS vill betona vikten av studie- och yrkesvägledre inom komvux. Yrkesgruppen har många kompetenser som kan gynnas elevernas möjligheter att lyckas med studierna. Exempelvis att åstadkomma en levande studieplan och dess koppling till motivation. Dessvärre är det många elever som aldrig träffar en vägledare.