Styrelsens dialog med Yrkesvuxutredningen

Under årets första möte träffade styrelsen Yrkesvuxutredningen med särskilda utredaren Elof Hansjons och Lisa Ahlström, Anders Jutell och Nils Kabner från sekretariatet.

Utredningen lyfter ett antal, för vuxenutbildningen, mycket viktiga frågor och styrelsen ser fram emot att på olika sätt vara en del av fortsatta dialoger kring utredningens arbete.

Vid dagens möte diskuterades huvudpunkterna i utredningens direktiv ur ett ViS-perspektiv där styrelsen i första hand tryckte på följande frågeställningar:

Statsbidraget för regionalt yrkesvux
Styrelsen är i grunden mycket positiv till det riktade statsbidraget, men lyfte vikten av att statsbidraget behöver tilldelas över en längre period för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar. Styrelsen lyfte också utmaningen med att statsbidragen tilldelas i olika potter där huvudmannen inte kan flytta medel efter behov mellan potterna. Det nuvarande statsbidragets utformning gör att merparten av huvudmännen söker mycket mer bidrag än man nyttjar, ett problem som enligt styrelsen skulle kunna lösas genom ett rekvireringsförfarande i efterhand. Styrelsen lyfte slutligen behovet av att ersättningen i de olika nivåerna indexuppräknas för att matcha de faktiska kostnaderna för utbildningarna.

Riksrekryterande utbildningar inom yrkesvux
Styrelsen är i grunden positiv till förslaget att vissa dyra och/eller smala utbildningar skall erbjudas med riksrekrytering. De förslag som läggs fram behöver ta hänsyn till individens möjlighet att flytta för att gå utbildning på annan ort, finansieringen för såväl elev som utförare, samt hur huvudmannaskapet ska hanteras.

Urvalsreglerna/förkunskapskrav
Prioriteringsreglerna och möjligheten att använda formella förkunskapskrav bör ändras så att vuxenutbildningen ges möjligheter att vid antagningen möta både de som står långt ifrån arbetsmarknaden och de som genom en kortare insats snabbt kan exempelvis karriärväxla.

Prövningar
Styrelsen lyfte här den belastning som de stora volymerna av prövningar medför för leverantörerna. Styrelsens föreslog att ett första steg för att minska antalet individer som gör flera prövningar inom samma kurs i olika kommuner skulle vara att räkna upp kostnaden om 500 kr per prövning till en mer realistisk nivå.