ViS i Skolverkets samråd

24 oktober deltog ViS i Skolverkets samråd tillsammans med bland annat CSN och Skolinspektionen. På agendan stod översynen av styrdokumenten inom sfi, grundläggande komvux och anpassad utbildning inklusive orienteringskurser. Skolverket gick igenom syftet med översynen där man kan nämna strävan efter balans i kunskapsuttrycken, tydligare progression och mindre detaljerade betygskriterier. Därtill ska målgruppsanpassningen öka. Inom anpassad utbildning kan det bli aktuellt med nya kurser vilket har fångats upp efter dialog med verksamheter.

ViS framförde synpunkten att översyn av orienteringskurserna är viktig då de används väldigt olika i kommunerna. Vi ser med fördel att de används som en tidig insats och mindre som en åtgärd för att hantera uppkomna problem. Inom utbildningsplikten används sannolikt orienteringskurserna i relativt stor omfattning och där fick Skolverket tips om att se över de utbildningsplaner som finns i kommunerna. Där finns konkret information om vilka som används och även vilka nationella kurser som faktiskt inte används i förväntad omfattning. ViS skickade med att det finns exempel på att man inte använder SO och NO inom utbildningsplikten utan orienteringskurser då man uppfattar NO och SO som för svåra. Många elever kan ha studiemål att läsa vårdutbildning inom komvux och för elever med kort utbildning kan ökad användning av nationella kurser gynna elevens kommande studieresultat.

ViS ser fram emot fortsatt dialog med Skolverket i den här viktiga frågan.