ViS på SKRs komvuxkonferens

Torsdagen den 17 november genomfördes SKR sin komvuxkonferens för 2022. Det blev en dag med information och diskussion kring aktuella förändringar inom komvux. På plats fanns representanter från ViS styrelse genom Simon Dahlgren, verksamhetschef Skellefreå och Marie Egerstad, chef för Vuxenutbildningen i Göteborgsregionen. På temat planering och dimensionering av komvux redogjorde Skolverket kring myndighetens regionala planeringsunderlag och hur man kan stödja huvudmännen i arbetet. Marie och Simon samtalade om hur de ser på arbetet med planering och dimensionering av komvux utifrån olika kommuners förutsättningar. Frågor som berördes var dimensionering vid stora företagsetableringar som välver om hela samhället samt elevrekrytering i högkonjunktur. Dialog fördes också kring Skolverkets regionala planeringsunderlag, där det påtalades vissa farhågor kring hur dessa kommer att påverka den flexibilitet som kommunerna har idag att fånga upp lokala utbildningsbehov och snabbt kunna starta upp en ny utbildning.

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Trots att kommuner och regioner runt om i landet har olika förutsättningar när det gäller planering och dimensionering, finns det vissa gemensamma utmaningar där förändring måste ske. Under dialogen lyftes vikten av långsiktighet när det gäller statens satsningar på komvux, samt flera problemområden som försvårar kommunernas arbete med planering och dimensionering:

  • Statsbidragen för regionalt yrkesvux behöver ses över. De ettåriga statsbidragen med sena tilldelningsbeslut försvårar arbetet med planering och dimensionering av utbildning. Skolverkets fördelningsnyckel för statsbidragen tar inte hänsyn till stora företagsetableringar eller företagsnedläggningar.
  • Medfinansieringen skulle kunna differentieras mellan olika utbildningsområden för att styra mot efterfrågade utbildningar.
  • Översyn av urvalsregler är nödvändiga för att möjliggöra att fler målgrupper antas till komvux.
  • Möjliggör införandet av förkunskapskrav inför antagning till komvux, vilket skulle underlätta arbetet med omställningsutbildningar.
  • Översyn av lagstiftning kring APL-krav på utbildningar. Hur genomför man APL i en bransch som inte finns?

Komvux kan vara basen för den regionala och nationella kompetensförsörjningen, bara den ges rätt förutsättningar. Vikten av långsiktighet är central, men också behov av regelförändringar inom en snar framtid. Regeringens särskilde utredare Elof Hansjons kommer inom ramen för utredningen om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna att titta på flera av dessa frågor. Detta är positivt, men ViS representanter lyfte under konferensen risken att det tar flera år innan vi har ny lagstiftning på plats. Förändringar behöver ske nu.