Strategiskt påverkansarbete 

ViS ståndpunkter ska tydliggöras så att vi kan verka fortsatt utveckling av landets vuxenutbildning. 

Kompetensförsörjningsfrågan 

Samtliga skolformsdelar inom komvux behövs för Sveriges framtida kompetensförsörjning och behöver därför rätt förutsättningar för sin verksamhet. 

Kvalitet inom vuxenutbildningen 

ViS verkar för en kvalitativ vuxenutbildning med likvärdiga förutsättningar för såväl kommunala som enskilda utbildningsanordnare.

 

 

ViS prioriterade frågor just nu:

Långsiktiga planeringsförutsättningar rörande de riktade statsbidragen.

Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle ge såväl kommuner som enskilda utbildningsanordnare rimliga planeringsförutsättningar gällande yrkesutbildningarna och är i grunden en förutsättning för att intentionerna i planerings- och dimensioneringsreformen skall kunna genomföras. Fleråriga indexuppräknade statsbidrag skulle också minska de ekonomiska trösklarna för att starta investeringstunga utbildningar.

Samordnad nationell marknadsföring av Yrkesvux.

Bristande söktryck är tillsammans med bristen på APL-platser de två största orsakerna till att yrkesutbildningar inte startar i den omfattning som ursprungligen planerats. I dagsläget är det upp till respektive kommun eller anordnare att marknadsföra utbildningar, såväl gentemot potentiella deltagare som mot arbetsliv och övriga intressenter. En nationellt samordnad marknadsföring av yrkesvux inspirerad av MYH:s arbete med att marknadsföra sin utbildningsform hade kunnat öka kännedomen om yrkesvux hos såväl allmänheten som arbetsgivare och övriga intressenter.

Vuxenutbildningen skall utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Synliggöra vuxenutbildningens roll i utbildningssystemet och lyfta vikten av att alla skolformsdelar bidrar till att lösa arbetslivets nuvarande såväl som framtida kompetensbehov. Vikten av en bra kontinuerlig vägledning under hela utbildningskedjan för att elever skall rustas för förändrade behov och förutsättningar under utbildningens gång.

Effektivare utbildningar genom att tillåta fler poäng/studietimmar per vecka.

Dagens system, där definitionen av ”heltid” baseras på CSN:s definition om 20 poäng/studietimmar per vecka, eller ett maximalt antal poäng per vecka kopplat till statsbidragen, förlänger studietiden för elever i onödan. Detta blir särskilt tydligt när samma yrkesutbildning bedrivs både som AUB och komvuxutbildning.

Aktiv branschsamverkan i alla delar rörande yrkesutbildningar.

Aktiv branschsamverkan, såväl centralt som lokalt/regionalt, är en förutsättning för kvalitativa yrkesutbildningar. Branscherna måste involveras såväl i marknadsföringsarbetet som i att ta emot APL, lärlingar och studiebesök, samt i att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet inom ramen för exempelvis branschråd.

 

Utbildningsministern inviger Vuxenutbildningens dag och mottar ViS rapport

Utbildningsminister Anna Ekström invigde Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2019. ViS överräckte samtidigt rapporten Framtidsfrågor för vuxenutbildningen rapportserie 2019:01. Bakgrund Vid ett seminarium på ViS-konferensen 2019, diskuterade medlemmarna vilka frågor som är viktiga för vuxenutbildningen nu och framåt. Frågorna skulle ligga till grund för en rapport att presentera  i Almedalen. Rapportens tre viktiga framtidsfrågor 1) Likvärdigheten inom…

Läs mer

Samtal med SKL om upphandling, yrkesvux, planerings- och dimensioneringsutredningen mm.

Delar av ViS styrelse träffade Kristina Cunningham och Helena Wintgren på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi hade tre timmars mycket bra diskussioner kring frågor som vi anser har stor betydelse för dagens och framtidens vuxenutbildning. Vi pratade bland annat om att dagens upphandlingssystem är problematiskt, att det är resurskrävande utan att för den skull…

Läs mer

Möte med betygsutredningen

ViS kärnverksamhet är att bevaka och påverka viktiga frågor för vuxenutbildningen. Styrelsen har träffat Betygsutredningen som har i uppdrag att utreda och föreslå en modell för hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen gav en god bild av var man står i arbetet just nu och vi hade mycket bra diskussioner kring hur…

Läs mer

Kallelse till ViS årsmöte

ViS medlemmar hälsas välkomna till årsmöte måndag 8 april 2019 klockan 16:30. Vi ses på Koncert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. Årsmötet äger rum i anslutning till ViS konferensen. Kom och påverka föreningens fortsatta arbete! Årsmöteshandlingar  

Läs mer

Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå

På ViS styrelsemöte 28 februari 2019 diskuterades Skolinspektionens granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå. I inspektionens rapport konstateras att hos 29 av 30 granskade verksamheter finns ett behov av att utveckla arbetet med att erbjuda en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning. ViS styrelse ser positivt på att Skolinspektionen granskar vuxenutbildningen…

Läs mer