Påverkan

Den kommande ämnesbetygsreformen

Skolverket höll ett informationsmöte 17 januari om den kommande ämnesbetygsreformen. Från ViS deltog Claudiu Deak och Michaela Zankl. Skolverket har i uppdrag att förbereda ett framtida införande av ämnesbetyg med utgångspunkt i de förslag som lämnas i betänkandet Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevers kunskaper (SOU 2020:43). Utredningens förslag är att ämnesbetyg…

Läs mer

Inbjudan att lämna synpunkter om sfi-peng till utbildningsanordnare

Inbjudan till möte med utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare, U 2020:08 Utredningen om sfi-peng, inbjuder lärare och rektorer inom vuxenutbildningen till en hearing 31 januari 2022 kl 09.00 – 11.30. För att alla ska kunna komma till tals är antalet platser kraftigt begränsat. Här hittar du inbjudan med information om innehåll och anmälan. Det behövs ingen…

Läs mer

Samråd med Skolverket om bred översyn av svenskämnet

Den 1 oktober representerade Polina J. Larsson Vuxenutbildning i Samverkan i Skolverkets samråd kring den breda översynen av svenskämnet. Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, RiksLISA,  Skolledarförbundet, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Sveriges kommuner och regioner, Svensklärarföreningen och Waldorfskolefederationen var också medbjudna till samrådet. Mötet började med Skolverkets presentation av ett utkast till förslag som berörde ämnesförändringar…

Läs mer

Möte med sfi-pengsutredningen

Delar av ViS styrelse har haft möte med den nu pågående sfi-pengsutredningen. Utredningen har i huvudsak i uppgift att se över möjligheterna till standardiserade och oberoende sätt att mäta både elevens inledande språknivå i sfi och därefter uppnådda språkresultat samt föreslå ett system för hur progression kan mätas. Till detta ska en s.k sfi-peng kopplas…

Läs mer

Dialogmöte med Studiemedelsutredningen

Förhandlingar mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har med bakgrund av detta beslutat om tre interna bokstavsutredningar, där den ena berör ett nytt och parallellt studiestöd, för att genomföra partsöverenskommelsen. I utredningsuppdraget ligger att föreslå hur ett nytt offentligt…

Läs mer