Påverkan

Samråd med Skolverket om bred översyn av svenskämnet

Den 1 oktober representerade Polina J. Larsson Vuxenutbildning i Samverkan i Skolverkets samråd kring den breda översynen av svenskämnet. Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, RiksLISA,  Skolledarförbundet, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd, Sveriges kommuner och regioner, Svensklärarföreningen och Waldorfskolefederationen var också medbjudna till samrådet. Mötet började med Skolverkets presentation av ett utkast till förslag som berörde ämnesförändringar…

Läs mer

Möte med sfi-pengsutredningen

Delar av ViS styrelse har haft möte med den nu pågående sfi-pengsutredningen. Utredningen har i huvudsak i uppgift att se över möjligheterna till standardiserade och oberoende sätt att mäta både elevens inledande språknivå i sfi och därefter uppnådda språkresultat samt föreslå ett system för hur progression kan mätas. Till detta ska en s.k sfi-peng kopplas…

Läs mer

Dialogmöte med Studiemedelsutredningen

Förhandlingar mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har med bakgrund av detta beslutat om tre interna bokstavsutredningar, där den ena berör ett nytt och parallellt studiestöd, för att genomföra partsöverenskommelsen. I utredningsuppdraget ligger att föreslå hur ett nytt offentligt…

Läs mer

Samråd med Skolverket om svenskämnet

ViS representerades av Jenny Sjögren i  samrådet 11 mars 2021 om svenskämnet. Skolverket Skolverket ledde mötet tillsammans med Svensklärarföreningen, Riksförbundet lärare i Svenska som andraspråk och Lärarnas riksförbund. Samrådet var mycket givande. Vi hanterade frågor om t.ex. kursplaner för nyspråksinlärning, tydliggörande av vilka som ska läsa SVA/SVE, komplexiteten med sent anlända som läser introduktionsprogram men…

Läs mer

Möte med utbildningsdepartementet om betygsutredningen

Möte med utbildningsdepartementet Den så kallade Betygsutredningen föreslog ämnesbetyg. Med anledning av ViS avvisande remissvar bjöds vi in till ett möte med Utbildningsdepartementet 17 februari. ViS representerades av några från styrelsen, matematiknätverket samt nätverket för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning (SiV). Mötet leddes av chefen för gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Christina Månberg. Det blev ett bra…

Läs mer