Påverkan

Dialogmöte med Studiemedelsutredningen

Förhandlingar mellan Förhandlings- och samverkansrådet PTK, IF Metall, Kommunalarbetareförbundet och Svenskt Näringsliv har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har med bakgrund av detta beslutat om tre interna bokstavsutredningar, där den ena berör ett nytt och parallellt studiestöd, för att genomföra partsöverenskommelsen. I utredningsuppdraget ligger att föreslå hur ett nytt offentligt…

Läs mer

Samråd med Skolverket om svenskämnet

ViS representerades av Jenny Sjögren i  samrådet 11 mars 2021 om svenskämnet. Skolverket Skolverket ledde mötet tillsammans med Svensklärarföreningen, Riksförbundet lärare i Svenska som andraspråk och Lärarnas riksförbund. Samrådet var mycket givande. Vi hanterade frågor om t.ex. kursplaner för nyspråksinlärning, tydliggörande av vilka som ska läsa SVA/SVE, komplexiteten med sent anlända som läser introduktionsprogram men…

Läs mer

Möte med utbildningsdepartementet om betygsutredningen

Möte med utbildningsdepartementet Den så kallade Betygsutredningen föreslog ämnesbetyg. Med anledning av ViS avvisande remissvar bjöds vi in till ett möte med Utbildningsdepartementet 17 februari. ViS representerades av några från styrelsen, matematiknätverket samt nätverket för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning (SiV). Mötet leddes av chefen för gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, Christina Månberg. Det blev ett bra…

Läs mer

Nominera till ViS styrelse 2021/22

Nominera till ViS styrelse 2021/22 Välkommen att nominera kandidater till ViS styrelse. Du kan nominera dig själv eller någon kandidat som du vet skulle passa. Det är ett intressant och viktigt uppdrag. Den nominerade ska ha en bred och gedigen erfarenhet av vuxenutbildning och tid och förmåga för ett tidvis krävande arbete. Uppdraget i styrelsen…

Läs mer

Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna

Statens utökade satsning på regionalt yrkesvux måste snabbt tillgängliggöras för kommunerna påtalar ViS i en skrivelse till Skolverket. Regeringen har i vårändringsbudget för 2020 föreslagit att anslaget Statligt stöd till vuxenutbildning ökas med 675 000 000 kronor. Argumentet för den föreslagna satsningen är att ”kommunernas förutsättningar att erbjuda regional yrkesinriktad vuxenutbildning till individer som varslats om…

Läs mer